Στο 64,50% το ποσοστό της Ελλάκτωρ στην ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος

Στο 64,50% το ποσοστό της Ελλάκτωρ στην ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος
Στο 64,50% διαμορφώθηκε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ μετά την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ με Δημόσια Προσφορά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τελευταία.

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ AE γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 ν.3556/2007, την κατωτέρω ενημέρωση που έλαβε στις 21.07.2014 από τον υπόχρεο:

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ AE κατά ποσοστό ανώτερο του 3% και το οποίο πλέον κατέρχεται του ορίου των 2/3, συνεπεία εταιρικής πράξης, ως ακολούθως:

Ημερομηνία κρίσιμης συναλλαγής κατά την οποία επήλθε μεταβολή κατά ποσοστό ανώτερο του 3% στο ποσοστό συμμετοχής της και στα δικαιώματα ψήφου και τα οποία κατήλθαν του ορίου των 2/3: 18.07.2014.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου προ της συναλλαγής, ήτοι της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με Δημόσια Προσφορά: άμεση συμμετοχή ανερχόμενη σε 53.320.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άϋλες μετοχές ή ποσοστό 86,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή, ήτοι την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ με Δημόσια Προσφορά: άμεση συμμετοχή ανερχόμενη σε 53.320.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άϋλες μετοχές ή ποσοστό 64,50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ.

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου της γνωστοποιούσας μετά την κρίσιμη συναλλαγή, στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, ανέρχεται σε 64,50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ.