Πλαστικά Θράκης: Εκδοση φορολογικών πιστοποιητικών

Πλαστικά Θράκης: Εκδοση φορολογικών πιστοποιητικών
Η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2013, που

διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το α. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, τόσο στην εταιρεία, όσο και στις θυγατρικές εταιρείες «Thrace Non Wovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε.», «Πλαστικά Θράκης Εξηλασμένης Πολυστερίνης A.E.B.E.Π.», «Thrace-Σαράντης A.B.E.E.», και «Πλαστικά Θράκης Pack A.B.E.E.», εξεδόθησαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη