Μαϊλλης: Εγκρίθηκε από τη γ.σ η περαιτέρω συνεργασία με τους δανειστές

Μαϊλλης: Εγκρίθηκε από τη γ.σ η περαιτέρω συνεργασία με τους δανειστές
Εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο της Μαΐλλης, παρείχε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, προκειμένου να συνεργαστεί περαιτέρω με τους δανειστές της εταιρείας, για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και την κεφαλαιοποίηση μέρους του δανεισμού, που θα έχει σαν αποτέλεσμα, την πλήρη αποκατάσταση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων, προς το μετοχικό κεφάλαιο της Μαΐλλης.


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην τακτική Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ανήλθε σε 121.147.698 μετοχές επί συνόλου 322.925.288 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 37,52 % με αριθμό παρισταμένων μετόχων, πέντε (5).
Αναλυτικά, στο πλαίσιο της Γ.Σ. έγινε συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 37,52% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 121.147.698 ψήφους, πέντε (5) μετόχων υπέρ, ενέκρινε τις αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2012 και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2013, ήτοι Ισολογισμό της 31.12.2013, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2013, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, με το υπ΄ αριθμ. 715/28.03.2014 Πρακτικό του.
2. H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 37,52% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 121.147.698 ψήφους πέντε (5) μετόχων υπέρ και μετά από ονομαστική κλήση καθενός από τους παριστάμενους και αντιπροσωπευομένους μετόχους, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για το διαχειριστικό έτος 2013.
3. H Γενική Συνέλευση, με θετική ψήφο του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 37,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, ήτοι με 121.143.728 ψήφους τεσσάρων (4) μετόχων υπέρ, εξέλεξε ως ελεγκτή για τη χρήση 2014 την Ελεγκτική Εταιρεία “ΠPAIΣΓOYΩTEPXAOYΣKOYΠEPΣ AEE (PRICEWATERHOUSE-COOPERS)”, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 268) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30593/01ΑΤ/Β/94/91/99, Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 113 και ΑΦΜ 094399907 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και καθόρισε το ύψος της αμοιβή αυτής, μέχρι το ποσό των ευρώ τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων (450.850) ευρώ, τόσο για τον έλεγχο της Εταιρείας, όσο και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ως αναπληρωτού ελεγκτή.
4. H Γενική Συνέλευση, με θετική ψήφο του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 37,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 121.143.728 ψήφους τεσσάρων (4) μετόχων υπέρ, επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη Συνεδρίαση αυτού της 17ης Μαρτίου 2014, του κ. Γεωργίου Μομφερράτου ως ανεξάρτητου - μη εκτελεστικού μέλους αυτού, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος ανεξάρτητου -μη εκτελεστικού μέλους Στυλιανού Σταυρίδη και το καθορισμό του ανωτέρω ως ανεξαρτήτου μέλους.
5. H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 37,52% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 121.147.698 ψήφους πέντε (5) μετόχων υπέρ, επεκύρωσε τον ορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη Συνεδρίαση αυτού της 17ης Μαρτίου 2014, του ανεξάρτητου - μη εκτελεστικού μέλους αυτού κ. Γεωργίου Μομφερράτου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν 3693/2008, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος ανεξάρτητου -μη εκτελεστικού μέλους Στυλιανού Σταυρίδη και στη συνέχεια εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν 3693/2008 με τετραετή θητεία, με μέλη την κυρία Λητώ Ιωαννίδου και τους κυρίους Γεώργιο Μομφερράτο και Πέτρο Τζαννετάκη.
6. H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 37,52% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 121.147.698 ψήφους πέντε (5) μετόχων υπέρ, ενέκρινε το συνολικό καταβληθέν ποσόν των πάσης φύσεως αποδοχών και απολαβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των απασχολουμένων με ειδική σχέση έμμισθης εργασίας, για την χρήση 2013, ήτοι (α) συνολικό ποσό ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000 €), ως ετήσια αμοιβή (έξοδα παραστάσεως) των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, ήτοι ποσό ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000 €) για κάθε μέλος και (β) την επιπλέον αποζημίωση των ανεξαρτήτων - μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν εκλεγεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής) σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, για το χρόνο που ανάλωσαν στο έργο της εποπτείας, συνολικά και για τα τρία μέλη, ποσό ΕΥΡΩ σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (46.700 €) ετησίως.
Περαιτέρω δε, η Γενική Συνέλευση, με την αυτήν ως άνω ομόφωνη απόφαση, απεφάσισε όπως, για τη χρήση 2014, οι πάσης φύσεως αποδοχές και απολαβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των απασχολουμένων με ειδική σχέση έμμισθης εργασίας , καθορισθούν στα ίδια ποσά, όπως για τη χρήση 2013 ήτοι (α) συνολικό ποσό ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000 €), ως ετήσια αμοιβή (έξοδα παραστάσεως) των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, ήτοι ποσό ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000 €) για κάθε μέλος και (β) την επιπλέον αποζημίωση των ανεξαρτήτων - μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν εκλεγεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής) σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, για το χρόνο που ανάλωσαν στο έργο της εποπτείας, συνολικά και για τα τρία μέλη, ποσό ΕΥΡΩ σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (46.700 €) ετησίως.
7. H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 37,52% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 121.147.698 ψήφους πέντε (5) μετόχων υπέρ παρείχε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας, να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με την Εταιρεία.
8. H Γενική Συνέλευση, με θετική ψήφο του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 37,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 121.143.728 ψήφους τεσσάρων (4) μετόχων υπέρ, ενέκρινε την τροποποίηση της Συμβάσεως απασχόλησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κυρίου Ιωάννη Λέντζου ως προς το ύψος των αποδοχών του για όσο χρονικό διάστημα κατέχει την νέα θέση αυτού ως Διευθύνοντος Συμβούλου και την επέκταση της ισχύος της σύμβασης του Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντού Ομίλου αυτής κυρίου Δημητρίου Κουβάτσου.

9. H Γενική Συνέλευση, με θετική ψήφο του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 37,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 121.143.728 ψήφους τεσσάρων (4) μετόχων υπέρ αποφάσισε, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τα άρθρα 47 και 48 Κ.Ν.2190/1920 , λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της, σε ποσοστό χαμηλότερο του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της, την συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας. Σχετικά έγινε αναφορά στην σύναψη συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της Εταιρείας η οποία ανακοινώθηκε την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ήδη μεταβάλλει καθοριστικά την προοπτική αποκατάστασης της σχέσης ίδιων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, λόγω κεφαλαιοποίησης μεγάλου ποσού δανεισμού που προβλέπει η σχετική συμφωνία. Ακολούθως εξουσιοδότησε το ΔΣ, να συνεργαστεί περαιτέρω με τους δανειστές της Εταιρείας, για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και την κεφαλαιοποίηση μέρους του δανεισμού, που όπως προαναφέρθηκε θα έχει σαν αποτέλεσμα, την πλήρη αποκατάσταση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων, προς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ