Γιατί βούλιαξε, ξαφνικά και απροειδοποίητα, στις ζημιές η Creta Farm

Γιατί βούλιαξε, ξαφνικά και απροειδοποίητα, στις ζημιές η Creta Farm
Μπορεί οι πωλήσεις τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρίας όσο και επίπεδο ομίλου να αυξήθηκαν το 2013 κατά 6,6% και 1,5% αντίστοιχα σε σχέση με το 2012 αλλά η Creta Farm ξαφνικά εμφάνισε τεράστιες ζημίες οι οποίες σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε 21,5 εκ Ευρώ

γεγονός που η διοίκηση αποδίδει και ο ορκωτός ελεγκτής αποδέχεται στην επανεξέταση εκτιμήσεων αναφορικά με τους κινδύνους του Ενεργητικού με βάση τα ποιο πρόσφατα δεδομένα που οδήγησαν σε απομειώσεις.
Η ουσία όμως είναι ότι η εταιρία ανακάλυψε ξαφνικά ότι στο ενεργητικό της σε ενοποιημένη βάση κρύβονταν ζημίες 14.9 εκ Ευρώ και έκανε ισόποση πρόβλεψη!
Κι όμως στο εννεάμηνο που δημοσιεύτηκε στις 29 Νοεμβρίου τίποτα δεν προοιώνιζε τη σχετική εξέλιξη καθώς η Creta Farm έδειξε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μόλις 245 χιλιάδες ευρώ.
Μάλιστα σε κανένα χρονικό σημείο η εταιρία δεν προειδοποίησε τους επενδυτές γι αυτό που επέλεξε να ανακοινώσει την τελευταία ημέρα της προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών της καταστάσεων.

Αν κάποιος μελετήσει τα στοιχεία του ισολογισμού διαπιστώνει πως αναφέρεται ότι:
1. «Διενεργήθηκε απομείωση σε βάρος των αποθεμάτων ύψους 2,9 εκ. € με περιορισμό του χρόνου για τον οποίο δημιουργούνταν προβλέψεις για τα αποθέματα βραχείας λήξης. Η αυστηροποίηση της προσέγγισης έλαβε υπόψη καθυστερήσεις που εμφανίζονται στη χρήση 2013 στη χρήση υλικών συσκευασίας και προώθηση προϊόντων και οι οποίες δημιουργούν κινδύνους να μην διατεθούν έγκαιρα, παρ' ότι η διοίκηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία ρευστοποίηση τους». Ουδείς καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει.
2. «Λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση της διοίκησης και το πλάνο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου, παράλληλα με τις συνθήκες της αγοράς, ο Όμιλος προέβη σε απομείωση περιουσιακών στοιχείων ποσού 1,1 εκ. €».
3. «Η διοίκηση της εταιρίας για τις άυλες παγιοποιήσεις που αφορούν ανάπτυξη προϊόντων επανεξετάζει στην αρχή κάθε χρήσης την ωφέλιμη ζωή τους και τις δυνατότητες ανάκτησης των σχετικών ποσών που δαπανήθηκαν. Σαν αποτέλεσμα της επανεξέτασης αυτών των μεγεθών καθώς και αποφάσεων για την παύση ορισμένων σχεδίων λόγω των προβλημάτων ρευστότητας διενεργήθηκαν απομειώσεις ύψους 2,4 εκ. € στα άυλα περιουσιακά στοιχεία». Η εταιρία δεν αναφέρεται στο τι αφορά το συγκεκριμένο ποσό και τι ακριβώς επενδύσεις έγιναν.
Πέραν όμως αυτών εκεί που ακριβώς «χάνεται ο λογαριασμός» είναι τα περίφημα βιολογικά στοιχεία δηλαδή τα χοιρινά που εκτρέφει η εταιρία. Ξαφνικά το κονδύλι του κόστους εκτροφής μενόντων στη λήξη της χρήσης βιολογικών περιουσιαών στοιχείων εκτινάσσεται στα 9,4 εκ Ευρώ από 3,9 εκ Ευρώ ενώ την ίδια στιγμή ο αριθμός των χοιρινών που απέμειναν μειώνεται κατά το 1/3 με αποτέλεσμα να διερωτάται ο κάθε καλόπιστoς αναλυτής πως έγινε αυτό το ... θαύμα.
Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό κι γεννά μείζονα ερωτήματα για τον τρόπο αποτίμησης και παρουσίασης των μεγεθών που επηρέαζαν τις οικονομικές καταστάσεις τα προηγούμενα χρόνια και τα οποία σχετίζονται με τα χοιρινά που εκτρέφει η ίδια η εταιρία.
Πέραν τούτου η εταιρία εμφανίζει να έχει απαιτήσεις 9,12 εκ Ευρώ από λοιπά συνδεδεμένα μέρη οι οποίες ουδείς γνωρίζει τον τρόπο διαμόρφωσής τους.
Επίσης έχει διενεργήσει προβλέψεις 8,5 εκ ευρώ για απαιτήσεις από πελάτες εκ των οποίων 5 εκ Ευρώ περίπου είναι επιταγές ενώ επιπλέον 1,5 εκ ευρώ εμφανίζονται απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες.
Γενικότερα όμως αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσει η Creta Farm αλλά και η Grant Thornton που υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις είναι τι ακριβώς έγινε, με ποιο τρόπο και μέθοδο έγινε αλλά και γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ

[email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ