Προς αμκ 193 εκατ ευρώ η Εurobank Properties

Προς αμκ 193 εκατ ευρώ η Εurobank Properties
Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους περίπου 193 εκατ. ευρώ προχωρά η Eurobank Properties.

Η αύξηση θα γίνει με τιμή διάθεσης 4,80 ευρώ για κάθε μετοχή στο πλαίσιο της συμφωνίας των μετόχων Eurobank και Fairfax Financial Holdings για την ενίσχυση και την ανάπτυξη της δραστηριότητας της. Μετά την ΑΜΚ η συμμετοχή της Fairfax στην Eurobank Properties θα αυξηθεί σε περίπου 41% (από περίπου 19%). Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο α΄ τρίμηνο του 2014.

Σύµφωνα µε τους βασικούς όρους των συµφωνιών:

(α) Η Eurobank Properties θα προχωρήσει σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 193 εκατ. ευρώ µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της Eurobank Properties και τιµή διάθεσης €4,80 για κάθε νέα µετοχή

(β) Η Fairfax έχει δεσµευτεί να αγοράσει τα ∆ικαιώµατα της Eurobank έναντι συνολικού τιµήµατος 20 εκατ. ευρώ περίπου και να εξασκήσει τα εν λόγω ∆ικαιώµατα καθώς και αυτά που αναλογούν στις µετοχές τις οποίες κατέχει, επενδύοντας έτσι συνολικά 144 εκατ. ευρώ στην αύξηση. Ως αποτέλεσµα της αύξησης, η Fairfax θα αυξήσει το ποσοστό συµµετοχής της στην Eurobank Properties σε περίπου 41% (από περίπου 19%) και η Eurobank θα διατηρήσει ποσοστό περίπου 33,5% (µε την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης) και

(γ) Η Eurobank και η Fairfax θα συνεργαστούν ώστε, µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, η Eurobank να διατηρήσει τη διοίκηση και να ενοποιεί πλήρως την Eurobank Properties ενώ η Fairfax θα έχει εκπροσώπηση στο διοικητικό συµβούλιο της Εταιρίας και συνήθη, για τέτοιου τύπου συναλλαγές, δικαιώµατα αρνησικυρίας. Το καθεστώς αυτό θα ισχύει όσο η συµµετοχή της Eurobank στην Eurobank Properties παραµένει µεγαλύτερη από 20%, ακολούθως τα δικαιώµατα διοίκησης θα µεταφερθούν αυτόµατα στη Fairfax και η Eurobank θα διατηρήσει συνήθη δικαιώµατα αρνησικυρίας ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής της στην Eurobank Properties.

Το προαναφερόµενο πλαίσιο συνεργασίας εκτός από την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης µεταξύ Eurobank και Fairfax ως µετόχων της Εταιρίας, θα διευρύνει σηµαντικά τη δυνατότητα και τα διαθέσιµα κεφάλαια της Eurobank Properties ώστε να αποτελέσει µία από τις κυρίαρχες εταιρίες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και τη γειτονική περιοχή.

Σημειώνεται ότι η Fairfax Financial Holdings Limited είναι µία εταιρεία συµµετοχών χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, η οποία, µέσω των θυγατρικών της, ασχολείται µε την ασφάλιση και αντασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και ατυχηµάτων και τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ