«Καμπάνα» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Klinikum Plus για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές

«Καμπάνα» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Klinikum Plus για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές

Πρόστιμο στην Klinikum Plus για πρακτική καθορισμού τιμών μεταπώλησης, στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης

Κάθετη σύμπραξη στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων άντλησης και διαχείρισης/αποθήκευσης μητρικού γάλακτος (όπως ενδεικτικά θήλαστρα και συναφή αξεσουάρ, μπουκάλια, σακουλάκια κλπ), προέκυψε από την αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αφορμή για την έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας υπήρξαν, όπως αναφέρει ανακοίνωση της επιτροπής , αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές και συγκεκριμένα ο καθορισμός τιμής μεταπώλησης σε θήλαστρα στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων άντλησης και διαχείρισης/αποθήκευσης μητρικού γάλακτος. Για τους σκοπούς της έρευνας η γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού πραγματοποίησε, επιτόπιους ελέγχους και, για την πληρέστερη αξιολόγηση του φακέλου της υπόθεσης, κρίθηκε σκόπιμη η αποστολή ερωτηματολογίων στην KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Σημειώνεται ότι η σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμες ή δυνάμενες να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, της τιμής τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά στην αγορά εισαγωγής και εμπορίας θηλάστρων. Τα θήλαστρα παράγονται συνήθως από διεθνούς οίκους στο εξωτερικό. Οι εισαγωγικές εταιρίες μεταπωλούν τα προϊόντα είτε απευθείας είτε μέσω χονδρεμπόρων σε λιανοπωλητές.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της ότι, η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή, στην οποία οι επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Δηλαδή, ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθώς η εμπλεκόμενη επιχείρηση και οι ανταγωνιστές της δραστηριοποιούνται ή δύνανται να δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια.

Η εταιρεία KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, για την οποία συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ικανά να στοιχειοθετήσουν παράβαση στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών, εκδήλωσε εγγράφως το ενδιαφέρον της για διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής της στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών («ΔΔΔ») και κατέθεσε σχετικό αίτημα στις 26.01.2023 και η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού ομόφωνα αποφάσισε (Αρ. Απόφασης 821/2023), την αποδοχή της σχετικής πρότασης.
Όπως αναφέρεται: «Η επιτροπή συνεκτίμησε, ιδίως, την ειλικρινή πρόθεση της εταιρείας να υπαχθεί στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, τη φύση της εν λόγω παράβασης ως κάθετης σύμπραξης και τον προσδοκώμενο βαθμό επίτευξης διαδικαστικής αποτελεσματικότητας, ο οποίος κρίθηκε εν προκειμένω αισθητά μεγάλος. Συνακόλουθα, εξουσιοδότησε τον αρμόδιο εισηγητή να διεξάγει διμερείς συσκέψεις με την εμπλεκόμενη επιχείρηση προς τυχόν διευθέτηση της υπόθεσης... Από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι η KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ προέβη σε πρακτική καθορισμού τιμών μεταπώλησης, στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, η οποία διήρκησε από τις 01.01.2012 έως τις 29.03.2023.

Ο καθορισμός τιμών μεταπώλησης ως εξ αντικειμένου ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισμός του ανταγωνισμού θεωρείται από τη φύση του ως ικανός να επιφέρει αντίκτυπο στη σχετική αγορά, καθώς αμβλύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ μεταπωλητών, καταργώντας τον ενδοσηματικό ανταγωνισμό τιμών, ενώ λειτουργεί ως αντικίνητρο για την μείωση των τιμών πώλησης για το συγκεκριμένο προϊόν. Από τη φύση και το περιεχόμενο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι ο καθορισμός τιμών μεταπώλησης των προϊόντων της KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ εφαρμόσθηκε τουλάχιστον εν μέρει στην πράξη και για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διάρκειας της εν λόγω πρακτικής»..

Η ολομέλεια της επιτροπής συνεκτίμησε τα στοιχεία και αποφάσισε τα εξής:
- η εταιρεία KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ παραβίασε σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ λόγω της συμμετοχής της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη δυνάμει της πρακτικής του καθορισμού τιμών μεταπώλησης.
- Υποχρεώνει την εταιρεία KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ να παραλείπει στο μέλλον το σκεπτικό παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.
- Επιβάλλει στην εταιρεία KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ πρόστιμο ύψους 68.779 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ