Εντάχθηκαν επτά νέα επενδυτικά σχέδια, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

 Εντάχθηκαν επτά νέα επενδυτικά σχέδια, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Eπιπλέον επενδυτικά σχέδια στον «Ποιοτικό Εκσυγχρονισμό» συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 1.160.976,68€

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης δημοσίευσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός».

Σύμφωνα με αυτήν, εντάσσονται επιπλέον επτά (7) επενδυτικά σχέδια, συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 1.160.976,68€. Με την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα διακόσια ενενήντα εννιά (299).

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 46,857,261.21€.