Εντός του 2018 (;) το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Το χρονοδιάγραμμα προς τη λειτουργία του

Εντός του 2018 (;) το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Περιθώριο έως τις 17 Απριλίου έχει ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) να καταθέσει επενδυτικό σχέδιο για τη λειτουργία της νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ), με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου.

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης και, το αργότερο, εντός τριών μηνών η ΕΧΕ θα πρέπει να λάβει έγκριση από τη ΡΑΕ για τη λειτουργία της ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας προκειμένου να λειτουργήσει η Αγορά Επόμενης Ημέρας και η Ενδοημερήσια Αγορά.

Ταυτόχρονα, η ΕΧΕ πρέπει να συστήσει νέα εταιρεία, ως Φορέα Εκκαθάρισης και να καταθέσει στην ΡΑΕ επιχειρησιακό σχέδιο με το οποίο θα υλοποιείται η ανάληψη της εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς και αίτηση για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας της.

Το αργότερο εντός τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, με άλλα λόγια έως τον Οκτώβριο, η ΕΧΕ θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως διαχειριστή αγοράς για τη διαχείριση Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών, διαδικασία για την οποία, σύμφωνα με παράγοντες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απαιτείται περίπου εξάμηνο.


Το Χρηματιστήριο Ενέργειας στοχεύει στη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας καθώς και στην εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, αλλά και την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από την Πορτογαλία έως την Φινλανδία, έχουν ήδη ενοποιήσει τις προημερήσιες χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας έχουν δεσμευτεί για τη σύζευξη των αγορών τους με μια τουλάχιστον όμορη χώρα έως τα μέσα του 2018.

Η πΓΔΜ έχει ανακοινώσει τη σύζευξή της με τη Βουλγαρία. Στη Σερβία και τη Βουλγαρία, εν συνεχεία της ίδρυσης χρηματιστηρίων ενέργειας από το 2015, σε αντίστοιχες ενέργειες προχωρά και το Μαυροβούνιο, ενώ η Αλβανία διεξάγει το σχεδιασμό της από κοινού με το Κόσοβο. Έως το 2020, η Βουλγαρία προτίθεται να ενοποιηθεί με τις τέσσερις συζευγμένες αγορές της Ουγγαρίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας και της Ρουμανίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η προημερήσια αγορά σχεδιάζεται να συζευχθεί με την Ιταλία και αργότερα με τη Βουλγαρία, καθώς και όμορες χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας.