ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 625 εκατ. ευρώ στις 13 Ιανουαρίου

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 625 εκατ. ευρώ στις 13 Ιανουαρίου
Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων και ύψους 625 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει στις 13 Ιανουαρίου ο Οργανισμός Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ