ΕΦΚΑ: Τοποθετήθηκαν οι πέντε πρώτοι νέοι Γενικοί Διευθυντές - Γυναίκες οι τέσσερις

ΕΦΚΑ: Τοποθετήθηκαν οι πέντε πρώτοι νέοι Γενικοί Διευθυντές - Γυναίκες οι τέσσερις

Έπειτα και από την έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα

Στην τοποθέτηση των πέντε πρώτων νέων Γενικών Διευθυντών προχώρησε η Διοίκηση του ΕΦΚΑ έπειτα και από την έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.

Πρόκειται για τις πέντε πρώτες τοποθετήσεις Γενικών Διευθυντών κατ’εφαρμογή του νόμου 4892/2022 για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ που προβλέπει την δυνατότητα πρόσληψης στελεχών τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται και η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πλήρωση και των υπολοίπων 19 θέσεων Γενικών Διευθυντών.

Τέσσερις γυναίκες στην ηγεσία του ΕΦΚΑ

Οι νέες Γενικοί Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ είναι οι ακόλουθοι:

I. Γενική Διεύθυνση Συντάξεων: Ελένη Νιαρχάκου
II. Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα: Ισμήνη Κωτσοβόλου
III. Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών: Αθανάσιος Αθανασίου
IV. Γενική Διεύθυνση Εισφορών: Δημητρούλα Ελευθεριάδη
V. Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών: Βασιλική Ζέρβα

Ειδικά για αυτές τις 5 θέσεις και λόγω της ιδιαίτερης φύσης του αντικειμένου, δυνατότητα πρόσληψης είχαν μόνο υπάλληλοι του ΕΦΚΑ καθώς και υπάλληλοι του υπόλοιπου δημόσιου τομέα.

Στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων και στη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών οι Γενικοί Διευθυντές παρέμειναν οι ίδιοι (κ. Νιαρχάκου και κ. Αθανασίου αντίστοιχα). Η κ. Κωτσοβόλου και η κ. Ελευθεριάδη αναλαμβάνουν για πρώτη φορά θέση Γενικής Διευθύντριας, ενώ η κ. Βασιλική Ζέρβα μετακινείται από την Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών.

Ο αριθμός των υποψηφίων που εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για τις παραπάνω θέσεις είχε ως ακολούθως:

30 άτομα για την Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
36 άτομα για την Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
34 άτομα για την Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
27 άτομα για την Γενική Διεύθυνση Εισφορών
22 άτομα για την Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών

Κριτήρια επιλογής και διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, βασίστηκε στα ακόλουθα κριτήρια:

α) ύπαρξη τυπικών προσόντων (κατοχή Πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής), σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης

β) ύπαρξη επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γ) αποδεδειγμένα καλή γνώση της αγγλικής ή/και μίας ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Ειδικά για τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η επιλογή των υποψηφίων βασίστηκε στην αντικειμενική εκτίμηση της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου, ακολουθώντας την εξής διαδικασία αξιολόγησης:

-εισήγηση Τριμελούς Επιτροπής
- αποκλεισμός των προσώπων για τα οποία συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού με απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής
- μοριοδότηση των τυχόν πρόσθετων προσόντων κατόπιν ελέγχου της Τριμελούς Επιτροπής
- κατάρτιση πίνακα κατάταξης υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας από την Τριμελή Επιτροπή
- διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης των υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση, από την Τριμελή Επιτροπή
- με βάση και το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξήχθη η τελική βαθμολογία και καταρτίστηκε ο τελικός Πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση που συνιστά τον Πίνακα Επιλέξιμων υποψηφίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ