Στήνουν σκηνικό εισαγωγής νέων εταιρειών στο ΧΑ

Στήνουν σκηνικό εισαγωγής νέων εταιρειών στο ΧΑ
Την πόρτα για μαζικές εισαγωγές εταιριών στο Χρηματιστήριο ανοίγει ο τρόπος με τον οποίο θα φορολογούνται οι κάτοχοι μετοχών ανωνύμων εταιριών.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι ο φόρος υπεραξίας σε περιπτώσεις εταιριών που εισάγονται στο Χρηματιστήριο θα υπολογίζεται με βάση την τιμή εισαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι ένας βασικός μέτοχος εταιρίας που επιθυμεί να μεταβιβάσει πακέτο μετοχών του έχει το απόλυτο κίνητρο για να εισάγει την εταιρία του και να μεταβιβάσει στη συνέχεια μετοχές. Και αυτό διότι αν πουλήσει πακέτο μετοχών προ της εισαγωγής τότε η υπεραξία θα υπολογιστεί με βάση τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας. Ειδικότερα η νομοθεσία προβλέπει ότι σε περίπτωση μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων, η τιμή πώλησης θα προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι μηδενική.
Έτσι αν ένας βασικός μέτοχος πουλήσει σε τιμή υψηλότερη της λογιστικής αξίας σε έναν στρατηγικό επενδυτή τότε του επιβάλλεται φόρος στη διαφορά μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και αξίας της εταιρίας με βάση την τιμή πώλησης. Αν τα κεφάλαια είναι αρνητικά ή μηδενικά τότε όλο το ποσό υπόκειται σε φόρο. Αν όμως η εταιρία εισαχθεί δεν λαμβάνονται υπό όψιν τα ίδια κεφάλαια αλλά η τιμή εισαγωγής και αν μάλιστα πουληθεί πακέτο σε τιμή χαμηλότερη αυτή της εισαγωγής τότε ο βασικός μέτοχος εμφανίζει υποαξία.
Υπό αυτά τα δεδομένα εκτιμάται ότι σε περιπτώσεις συμφωνίας εισόδου στρατηγικών επενδυτών θα προκρίνεται η άμεση εισαγωγή στο ΧΑ και η εν συνεχεία μεταβίβαση για λόγους φορολογικούς.

NIK

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ