Αυτή είναι η απόφαση για την συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα (ΦΕΚ)

Αυτή είναι η απόφαση για την συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα (ΦΕΚ)
Την εξομάλυνση των διαφορών στην τιμή αποζημίωσης απο τον ΕΟΠΥΥ για τα φάρμακα και στο ποσό επιβάρυνσης των ασφαλισμένων καθορίζει με απόφασή του που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο υπουργός Υγείας, Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Συγκεκριμένα:

Για τις περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο τοοποίο δεν διαθέτει γενόσημο ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μια μοναδική ή περισσότερεςδραστικές χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπουεπιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη απότην τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός απότην θεσμοθετημένη συμμετοχή το ήμισυ της διαφοράςμεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμήςτου φαρμάκου.

Το υπόλοιπο επιβαρύνει την φαρμακευτική εταιρεία ή τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με τημορφή rebate. Με την παρούσα και μέχρι την έκδοση της επόμενης αναθεώρησης του Δελτίου Τιμών σε όλουςτους Θετικούς Καταλόγους που εν τω μεταξύ εκδοθούν,εφόσον επιλέγεται γενόσημο φάρμακο δεν επιτρέπεται επιβάρυνση των ασφαλισμένων για τις δραστικέςανά μορφή−περιεκτικότητα που περιλαμβάνεται στηνυπ’ αριθμ. Γ5/οικ.32194 (ΦΕΚ 824/Β΄/12−5−2015) υπουργική απόφαση και σε σχέση με το ποσό επιβάρυνσηςπου προέκυπτε από την υπ’ αριθμ. οικ. 108477 (ΦΕΚ3376/Β/16−12−2014) υπουργική απόφαση.

Η προκύπτουσαδιαφορά καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Εξαιρούνται όσαφάρμακα έχουν μηδενικό όγκο πωλήσεων σε ένα εκτων δύο καταλόγων, όσα φάρμακα έχουν ΑΗΔ (αριθμόημερησίων δόσεων) =0 και τα φάρμακα του Ν.3816/2010άρθρο 12 παρ. 2.

Για τις περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο μελιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης οασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή το σύνολο της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής τουφαρμάκου.

Με την παρούσα και μέχρι την έκδοση τηςεπόμενης αναθεώρησης του Δελτίου Τιμών, σε όλουςτους Θετικούς Καταλόγους που εν τω μεταξύ εκδοθούν,
εφόσον επιλέγεται γενόσημο προϊόν, δεν επιτρέπεταιη επιβάρυνση των ασφαλισμένων για τις δραστικέςανά μορφή−περιεκτικότητα που περιλαμβάνεται στηνυπ’ αριθμ. Γ5/οικ. 32194 (ΦΕΚ 824/Β΄/12−5−2015) υπουργικήαπόφαση και σε σχέση με το ποσό επιβάρυνσης πουπροέκυπτε από την υπ’ αριθμ. Οικ.108477 (ΦΕΚ 3376/Β/16−12−2014) υπουργική απόφαση.

Η προκύπτουσα διαφοράκαλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Εξαιρούνται όσα φάρμακαέχουν μηδενικό όγκο πωλήσεων σε ένα εκ των δύο καταλόγων, όσα φάρμακα έχουν ΑΗΔ (αριθμό ημερησίων δόσεων) =0 και τα φάρμακα του Ν.3816/2010 άρθρο 12 παρ. 2.

Για τις περιπτώσεις όπου η λιανική τιμή του φαρμάκου είναι χαμηλότερη από την τιμή αποζημίωσης ηδιαφορά μεταξύ της λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης αφαιρείται από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένησυμμετοχή του ασθενούς έως το ήμισυ αυτής. Με τηνπαρούσα και μέχρι την έκδοση της επόμενης αναθεώρησης του Δελτίου Τιμών σε όλους τους ΘετικούςΚαταλόγους που εν τω μεταξύ εκδοθούν δεν επιτρέπεται η επιβάρυνση των ασφαλισμένων για τις δραστικέςανά μορφή−περιεκτικότητα που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. Γ5/οικ. 32194 (ΦΕΚ 824/Β΄/12−5−2015) υπουργική
απόφαση που προέκυπτε από την υπ’ αριθμ. οικ. 108477(ΦΕΚ 3376/Β΄/16−12−2014) υπουργική απόφαση.

Η προκύπτουσα διαφορά καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Εξαιρούνται όσα φάρμακα έχουν μηδενικό όγκο πωλήσεων σεένα εκ των δύο καταλόγων, όσα φάρμακα έχουν ΑΗΔ(αριθμό ημερησίων δόσεων) =0 και τα φάρμακα τουΝ.3816/2010 άρθρο 12 παρ. 2.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ ΕΔΩ