Χρηματιστήριο: Αίτημα από την Ιασώ για διαγραφή των μετοχών

 Χρηματιστήριο: Αίτημα από την Ιασώ για διαγραφή των μετοχών


Ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης

 

Η "Ιασώ" ανακοίνωσε ότι κατέθεσε Αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέθεσε η Ιασώ σύμφωνα με ανακοίνωσή της . Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 122.156.754 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,44 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρία με την επωνυμία "ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΙΑΣΩ Α.Ε." (η "Εταιρία"), σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 17.09.2021 από την εταιρία "OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l" ("OCM") και τον κ. Εμμανουήλ Δουλγεράκη, ανακοινώνει τα εξής:

Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (οι "Μέτοχοι Διοίκησης"), η OCM, και η εταιρία OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l., η οποία κατέχει άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της OCM, υπέγραψαν την από 05.05.2021 συμφωνία μετόχων (η "Συμφωνία Μετόχων"), με την οποία συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους, προκειμένου να επιδιώξουν κοινούς στρατηγικούς στόχους όσον αφορά στην Εταιρία και τη διοίκησή της.

Ειδικότερα, συμφώνησαν ότι οι Μέτοχοι Διοίκησης θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα στην Εταιρεία σύμφωνα με τις προτάσεις ή οδηγίες της OCM ή της OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l. (ανάλογα με την περίπτωση) καθ' όλη τη διάρκεια τη Συμφωνίας Μετόχων. Επιπλέον, συμφώνησαν ότι η εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου θα καθορίζονται από την OCM ή την OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l. (ανάλογα με την περίπτωση).

Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 10 περ. (α) του ν.3556/2007, οι Μέτοχοι Διοίκησης, η OCM και οι μητρικές εταιρίες αυτής, συνεπεία της σύναψης της Συμφωνίας Μετόχων, υποχρεούνται να υιοθετούν κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρίας μέσω της συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν.

Σημειώνεται, ότι η γνωστοποίηση έλαβε χώρα δεδομένου ότι η OCM έχει αποκτήσει από την προηγούμενη της γνωστοποίηση έως την 16.09.2021 (ημερομηνία ολοκλήρωσης άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς) συνολικά 5.410.208 μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,42% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Ειδικότερα, 4.406.039 μετοχές αποκτήθηκαν από μετόχους – τρίτα πρόσωπα, και 1.004.169 μετοχές από τους Μετόχους Διοίκησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ