Πρόστιμα 491.500 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα 491.500 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 491.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πρόστιμα ύψους 491.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 330.000 ευρώ στον Πάνο Γερμανό. Συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο 300.000, λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας MULTIRAMA ΑΕΒΕ και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ για παραβάσεις διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που προβλέπονταν για μεταβολές δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία MULTIRAMA ΑΕΒΕ.

-Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία MULTIRAMA ΑΕΒΕ, διότι δεν δημοσιοποίησε την προνομιακή πληροφορία που αφορά την κάλυψη από τον Πάνο Γερμανό, της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας.

-Την επιβολή προστίμου 120.000 ευρώ σε τρία φυσικά πρόσωπα, για παράβαση από την εταιρεία FRIGOGLASS ABEE των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.3556/2007, καθώς οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2016 δεν είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ σε έκαστο εκ των κατωτέρω προσώπων: Χαράλαμπο Δαυίδ, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, Νικόλαο Μαμουλή, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας και Εμμανουήλ Φαφαλιό, πρώην οικονομικό διευθυντή Ομίλου της εταιρείας.

-Την επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ στην εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ, λόγω μη σύμφωνης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.

-Την επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ στην εταιρία CHARONIA HOLDINGS LIMΙTED, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ.

-Την επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ στην εταιρεία STONEMAN HOLDINGS LIMΙTED λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ.

-Την επιβολή προστίμου 10.500 ευρώ στην GLOBAL CAPITAL INVESTORS (II) LP λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΠΓ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ» για τη δημόσια προσφορά και την προσφορά σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως 544.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ