Πρόστιμα για ανοιχτές πωλήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα  για ανοιχτές πωλήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμων ύψους 25.000 ευρώ για ανοιχτές πωλήσεις στις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

- Την επιβολή προστίμου ύψους 15.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο MOREA GREEK RECOVERY FUND, διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις 1.200.000 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
- Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο SILVER ROCK FINANCIAL (UK) LLP, διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις 880.924 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε .

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που απαρτίζεται από τρία χωριστά έγγραφα, για την εισαγωγή νέων μετοχών της εταιρίας λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

- Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «CAPITAL DYNAMIC Α.Ε.Π.Ε.Υ.».