Πώς θα λειτουργεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Πώς θα λειτουργεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Στα μέσα του 2018 αναμένεται να λειτουργήσει στην Ελλάδα το Χρηματιστήριο Ενέργειας, ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, στη διασφάλιση της διαφάνειας των συναλλαγών και τελικά σε χαμηλότερο κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της εναρμόνισης της χώρας με τον ευρωπαϊκό στόχο για τη διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρισμού και τη μείωση του κόστους ενέργειας για τον καταναλωτή και προχωρούν οι διαδικασίες ώστε να ξεκινήσει στα μέσα του 2018.

Ο λειτουργός της αγοράς, ο ΛΑΓΗΕ, και το Χρηματιστήριο Αθηνών συμφώνησαν να εκπονήσουν από κοινού επιχειρησιακό σχέδιο για τη λειτουργία του εν λόγω χρηματιστηρίου, ενώ με τη νέα αγορά παραγωγοί ενέργειας και εταιρείες λιανικής θα πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ρεύματος, με στόχο μια κοινή αγορά ρεύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εχει ήδη γίνει ανάθεση σε διεθνή σύμβουλο, την Kantor, η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου αναφορικά με τη δημιουργία από κοινού με τον ΛΑΓΗΕ νέας εταιρείας παροχής υποδομών και τεχνογνωσίας, για τη διαχείριση και λειτουργία των αγορών, τη δημιουργία πολυμετοχικής νέας εταιρείας για την ανάληψη της ευθύνης εκκαθάρισης, διαχείρισης κινδύνου, ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, αλλά και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αποδοτικότητας, ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας του όλου σχήματος.
Εντός του Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθούν τα business plans και να τεθούν στις αρμόδιες αρχές προς έγκριση.

Επίσης, έχει ήδη γίνει η ανάθεση από το Joint Research Center (JRC) σε διεθνή σύμβουλο προκειμένου να παραδοθεί το Detailed Level Market Design, οι Κώδικες και το Functional Specification Design για τις αγορές Forward, Day-Ahead, Intraday & Balancing, το οποίο αναμένεται (σύμφωνα με την προκήρυξη) να παραδοθεί μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.

Με τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα επιτευχθούν η σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, η ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, με άμεσα οφέλη στη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη διασφάλιση καλύτερων τιμών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η διαφύλαξη της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, καθώς και η περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ.
Στο πλαίσιο του Target Model θα δημιουργηθούν τέσσερις νέες αγορές Ηλεκτρισμού: η Προθεσμιακή, η Προημερήσια, η Ενδοημερήσια και η Αγορά Εξισορρόπησης. Η τελευταία θα είναι ευθύνη του ΑΔΜΗΕ, ενώ οι τρεις πρώτες του ΛΑΓΗΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ