Alpha Bank: Ισχυρή Κερδοφορία και ενίσχυση της Κεφαλαιακής Βάσης το πρώτο τρίμηνο του 2023

Alpha Bank: Ισχυρή Κερδοφορία και ενίσχυση της Κεφαλαιακής Βάσης το πρώτο τρίμηνο του 2023

Στα 111,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank το α’ τρίμηνο του 2023 χάρη κυρίως στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, με τα κεφάλαια να ανέρχονται στα 5,85 δισεκ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε €162 εκατ. το α’ τρίμηνο 2023, είναι τα Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) μετά το φόρο εισοδήματος ύψους €111 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων:

α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €38 εκατ., σχετιζόμενων κυρίως με το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS), β) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ ύψους €23 εκατ. και γ) των σχετιζόμενων με τα παραπάνω φόρων, ύψους €11 εκατ.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων συνέχισε να ενισχύεται, μολονότι με μειωμένο ρυθμό (+6,4% σε τριμηνιαία βάση ή 8,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση), ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων. Το υψηλότερο κόστος καταθέσεων και χρηματοδότησης περιόρισε μερικώς τη θετική επίπτωση από την ανατιμολόγηση των δανείων.
Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,2% για το α’ τρίμηνο 2023.

Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε €87,9 εκατ., μειωμένα κατά 9,6% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης των προμηθειών χορηγήσεων και της χαμηλότερης συνεισφοράς των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 9,5% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €233,3 εκατ., ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων Γενικών Διοικητικών Εξόδων, τα οποία ήταν αυξημένα το προηγούμενο τρίμηνο λόγω εποχικότητας, εξαιτίας των υψηλότερων εξόδων προβολής και διαφήμισης, της αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής καθώς και των αμοιβών τρίτων.

Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 16,2% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των εσόδων και της βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 75 μονάδες βάσης το α’ τρίμηνο, λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους €59 εκατ. καθώς και των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων ύψους €13 εκατ., επίδοση καλύτερη από τον στόχο των 85 μονάδων βάσης για το 2023, αντανακλώντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ.

Bασίλης Ψάλτης: Βρισκόμαστε σε σταθερή τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για τους Μετόχους μας

Το ξεκίνημα του 2023 ήταν ιδιαίτερα δυναμικό για την Alpha Bank, καθώς, το πρώτο τρίμηνο, τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μας ανήλθαν σε €162 εκατ. Η επίδοση αυτή αποδεικνύει την προσήλωση και τη δέσμευσή μας στη δημιουργία αξίας, σε ένα σύνθετο περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, πιθανά μακρύτερης διάρκειας, όπου οι τράπεζες υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις στη διαχείριση των κινδύνων τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

“Η ισχυρή λειτουργική μας επίδοση κατά το πρώτο τρίμηνο υποστηρίχθηκε από μία αύξηση 6,4% στα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς, βασιζόμενοι στην παραδοσιακά ισχυρή μας παρουσία στην εμπορική τραπεζική, συνεχίσαμε να τιμολογούμε το ενεργητικό μας με πειθαρχία προσαρμοσμένη στους κινδύνους, ενώ, από πλευράς παθητικού, παρατηρήσαμε μία ήπια στροφή Ιδιωτών Πελατών μας προς τις προθεσμιακές καταθέσεις και την αναζήτηση των εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων που παρέχουμε. Η εξοικονόμηση στα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά μας Έξοδα υπήρξε ορατή, καθώς το πρώτο τρίμηνο ολοκληρώσαμε με επιτυχία το Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 500 Εργαζόμενοι. Το αναμενόμενο ετήσιο όφελος, ύψους €20 εκατ., δημιουργεί περαιτέρω θετικό έδαφος για τη δυναμική αύξηση των εσόδων προ προβλέψεων. Η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου συνέχισε να βελτιώνεται και ο Δείκτης μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων συνέχισε να υποχωρεί στο 7,6%, καθώς ενισχύουμε τις προσπάθειες μας για οργανική διαχείριση των ΜΕΑ, ενώ παράλληλα υλοποιούμε σειρά μη οργανικών συναλλαγών. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, προχωρήσαμε στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του Project Hermes, χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους €0,65 δισ. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν ο περιορισμός του Κόστους Κινδύνου στις 75 μονάδες βάσης.

Είναι, παράλληλα, ιδιαιτέρα σημαντικό ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε την κεφαλαιακή μας βάση, με τον Δείκτη CET1 να ανέρχεται σε 12,8% και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 17,0%, στο τέλος του πρώτου τριμήνου, ως αποτέλεσμα της πρώτης μας συναλλαγήςAT1, ύψους €400 εκατ. τον Φεβρουάριο, και της εκτιμώμενης θετικής επίπτωσης στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) των υλοποιούμενων συναλλαγών πώλησης MEA. Επιπροσθέτως, βρισκόμαστε σε δυναμική τροχιά υλοποίησης συνθετικών τιτλοποιήσεων που θα ενισχύσουν περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση. Με όλες αυτές τις ενέργειες, επιβεβαιώνουμε ότι παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην επανέναρξη καταβολής μερισμάτων στους Μετόχους μας από τα κέρδη του 2023, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών. Επιπλέον, το προφίλ ρευστότητάς μας παραμένει ισχυρό, όπως αποδεικνύεται από την επίτευξη Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας(LCR) της τάξεως του 164%, ποσοστό υψηλότερο του μέσου όρου της ευρωζώνης, και από την απόφασή μας για πρόωρη αποπληρωμή χρηματοδότησης TLTRO, ύψους €4 δισ.

Στην Alpha Bank αναγνωρίζουμε ότι, πέραν του κεντρικού μας ρόλου στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των Πελατών μας και της οικονομίας, εξίσου σημαντικές είναι και οι δράσεις μας ως φορέα κοινωνικής υπευθυνότητας για τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Βρισκόμαστε, συνεπώς, στην πρώτη γραμμή στήριξης κοινωνικών ομάδων, πρωτοστατούμε στις προσπάθειες για την ενίσχυση των νέων ζευγαριών να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, με τη χορήγηση, συγχρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο, στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας με προνομιακούς όρους, παρέχουμε στήριξη σε ευάλωτους κατόχους στεγαστικών δανείων, χρηματοδοτώντας το αντίστοιχο πρόγραμμα της Πολιτείας, και ανταμείβουμε τους συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, παρέχοντάς τους 12μηνη προστασία από την αύξηση των επιτοκίων.

Παρά τη μεταβλητότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις αγορές, οι προοπτικές για την Ελλάδα και για την Τράπεζά μας παραμένουν θετικές. Η ελληνική οικονομία διατηρεί την αναπτυξιακή της δυναμική και το 2023, πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, τη στιγμή που τα οφέλη από την αύξηση των επενδύσεων στη χώρα αρχίζουν να γίνονται ορατά στην πραγματική οικονομία. Η Ελλάδα βρίσκεται μία ανάσα πριν επανέλθει σε επενδυτικήβαθμίδα, εξέλιξη που θα επιβεβαιώσει την αξιοσημείωτη αναστροφή του οικονομικού κλίματος στη χώρα.

Στην Alpha Bank είμαστε υπερήφανοι για τη σημαντική πρόοδο που έχουμε σημειώσει και πιστεύουμε ακράδαντα ότι, σε αυτό το περιβάλλον, βρισκόμαστε σε σταθερή τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για τους Μετόχους μας. Οι ισχυρές μας επιδόσεις και η επίτευξη όλων των μεγάλων στόχων που θέσαμε, μας γεμίζουν αυτοπεποίθηση ενόψει της Investor Day του Ιουνίου, όπου θα παρουσιάσουμε το όραμά μας για το μέλλον της Τράπεζας, μέσα από το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Bank για τα έτη 2023-2025 καθώς και τους αναθεωρημένους στόχους μας για το 2023” καταλήγει ο κ. Ψάλτης.

Κύριες Εξελίξεις

Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) με βάση τα Προσαρμοσμένα1 Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 11,1%. Οι επιδόσεις σε λειτουργικό επίπεδο αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την κερδοφορία σε περίπου 9% το 2023 από 7,6% το προηγούμενο έτος.

Περαιτέρω πρόοδος επετεύχθη ως προς τους στόχους ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1), να ανέρχεται σε 12,8%2 , ενισχυμένος κατά 30 μονάδες βάσης το α’ τρίμηνο, λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος σε ποσοστό 20% των ετήσιων κερδών. Οι Κεφαλαιακοί Δείκτες αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω το 2023 κατά 60 μονάδες βάσης από τις προγραμματισμένες συνθετικές τιτλοποιήσεις.

Η έκδοση Τίτλων AT1 ύψους €400 εκατ. τον Φεβρουάριο 2023 βελτιστοποιεί την κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ισολογισμό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καταβολή μερισμάτων.

Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (VSS) που ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Φεβρουάριο 2023 στην Ελλάδα, αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή αποχώρηση περίπου 500 Εργαζομένων, με εκτιμώμενο όφελος ύψους περίπου €20 εκατ. σε ετήσια βάση, ενισχύοντας περαιτέρω τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων μειώθηκε κατά €0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €31,1 δισ., ως αποτέλεσμα των αποπληρωμών στα επιχειρηματικά δάνεια. Σε ετήσια βάση, το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων σημείωσε αύξηση 5%. Οι προϋποθέσεις για την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένουν ισχυρές μεσοπρόθεσμα.

Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά €0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση, και ανήλθαν σε €50,2 δισ. λόγω εποχικότητας και αποπληρωμών επιχειρηματικών δανείων. Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία αυξήθηκαν κατά €0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση, αντιπροσωπεύοντας το 20% των εγχώριων καταθέσεων. Ισχυρή ρευστότητα με Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις σε 76% και Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) σε 164%, μετά την αποπληρωμή ύψους €4 δισ. του Προγράμματος Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO) το α’ τρίμηνο 2023.

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 7,6%, μειωμένος κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των μειωμένων εισροών, της βελτίωσης της ποιότητας του Δανειακού χαρτοφυλακίου και της επαναφοράς των ρυθμισμένων πιστοδοτήσεων σε ενήμερη κατάσταση που έχει ήδη δρομολογηθεί. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα του Ομίλου ανήλθαν σε €3,0 δισ. εκ των οποίων ποσοστό 81% αφορά σε ΜΕΑ με εξασφαλίσεις, κυρίως Ιδιωτών. Ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 40%.

Προοπτικές

Η Ελλάδα διατηρεί την αναπτυξιακή της δυναμική, με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ να εκτιμάται στο 2,5%, πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, οι νέες θέσεις εργασίας και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ οι καθαρές εξαγωγές θα ενισχυθούν από την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη αναμένεται να υποστηριχθεί από την αύξηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και από την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας, δεδομένης της αξιοσημείωτης βελτίωσης της βιωσιμότητας του χρέους και τη μείωση του δημοσιονομικού ρίσκου.

Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας συνεχίστηκε απρόσκοπτα το α’ τρίμηνο, με την κερδοφορία να ενισχύεται περαιτέρω επωφελούμενη από την αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, τη συνεχή επικέντρωση στην εξοικονόμηση κόστους παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, την εξυγίανση του ισολογισμού, την οργανική δημιουργία κεφαλαίων καθώς και την περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων αναφορικά με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Η Τράπεζα θα διοργανώσει virtual Investor Day την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, όπου η Διοίκηση της Τράπεζας θα παρουσιάσει το σχέδιο ανάπτυξής της καθώς και τους αναθεωρημένους στόχους που θα διαμορφώσουν τη μελλοντική στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου. Η σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής μετά την επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος Μετασχηματισμού, το οποίο ανακοινώθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια, είναι το εφαλτήριο που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας προς τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ