Στο 84,6% το ποσοστό της United στην Forthnet

 Στο 84,6% το ποσοστό της United στην Forthnet

Πολύ κοντά στον στόχο για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Forthnet και την έξοδο της εταιρείας από το Χρηματιστήριο βρίσκεται η United.

H United ανακοίνωσε πως στις 23.12.2020 απέκτησε συνολικά 85.181.719 νεοεκθοθείσεςκοινές ονομαστικές μετοχές της Forthnet «μέσω πίστωσης αυτών από την Εταιρεία στον λογαριασμό αξιών που τηρεί ο Προτείνων συνεπεία αίτησης μετατροπής ισάριθμων μετατρέψιμων ομολογιών από τον Προτείνοντα την 16.11.2020.

Η ονομαστική τιμή μετατροπής, σύμφωνα με τους όρους των μετατρέψιμων ομολογιών, ισούται με τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30).

Συνεπεία της ανωτέρω απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα διαμορφώθηκε σε 84,60% από 79,5227% που ήταν στις 10.12.2020, ήτοι κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της δημόσιας πρότασης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ