Δημόσια πρόταση για έξοδο της Forthnet από το Χρηματιστήριο

Δημόσια πρόταση για έξοδο της Forthnet από το Χρηματιστήριο

Δημόσιας πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Forthnet κατέθεσε το βράδυ της Πέμπτης η United Group.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η υποχρεωτική δημόσια πρόταση απευθύνεται προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της «Forthnet» για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τους καθώς και τυχόν πρόσθετων Μετοχών που τυχόν εκδοθούν έως το πέρας της περιόδου αποδοχής (εφόσον τέτοιες εκδοθούν έως τότε) συνεπεία άσκησης δικαιώματος μετατροπής του συνόλου ή μέρους εκ των υφιστάμενων μετατρέψιμων ομολογιών έκδοσης της Εταιρείας από τους κατόχους αυτών.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

1. η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών (MXTM) κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 12.11.2020, ανέρχεται σε €0,29941.

2. η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 12.11.2020 ισούται με την τιμή των €0,18 ενώ κανένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησε Μετοχές κατά την προαναφερόμενη περίοδο.

3. Ο Προτείνων όρισε την εταιρεία με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως ανεξάρτητο αποτιμητή (στο εξής ο «Αποτιμητής») για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αποτίμησης για τις κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Έκθεση Αποτίμησης»), δεδομένου ότι, συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9 παράγραφος 6 περίπτωση (β) δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,461% του συνόλου αυτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ