OTE: Στα πάνω της η σταθερή, πιέσεις στην κινητή

OTE: Στα πάνω της η σταθερή, πιέσεις στην κινητή
Οικονομικές επιδόσεις που αποτυπώνουν στοιχεία ανάκαμψης στην Ελλάδα χάρη στις υπηρεσίες δεδομένων, ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης ανακοίνωσε ο ΟΤΕ.

Τα έσοδα στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας εμφάνισαν αύξηση 4% ενώ και σε επίπεδο ομίλου τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 0,1%. Επίσης, στα σημαντικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΤΕ περιλαμβάνονται:

  1. Ισχυρή κερδοφορία EBITDAστη σταθερή Ελλάδας, αυξημένη πάνω από 12%, με περιθώριο EBITDAαυξημένο κατά 300 μονάδες βάσης
  • Πιέσεις στη Ρουμανία, σε εξέλιξη μέτρα ανάκαμψης
  • Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στα €125 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016, αυξημένες κατά 18,1% σε ετήσια βάση
  • Καθαρός Δανεισμός στα €736 εκατ. ή 0,6 φορές το EBITDA

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα B’ τριμήνου 2016, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Πετύχαμε άλλο ένα τρίμηνο με ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, παρά το οικονομικό περιβάλλον και την περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Αυτό, χάρη στην τεχνολογική μας πρωτοπορία, την υπεροχή του brand μας και τις επενδύσεις μας σε προϊόντα και υπηρεσίες που οι πελάτες αναζητούν. Η συνεχιζόμενη ζήτηση για γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις, αξιόπιστες υπηρεσίες δεδομένων κινητής και πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο, ενίσχυσαν τα έσοδά μας και την κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία, το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον δυσχεραίνει την ανάκαμψη των δραστηριοτήτων μας, αλλά εκτιμούμε ότι τα μέτρα που παίρνουμε θα αποδώσουν.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Ο έλεγχος του κόστους παραμένει βασική προτεραιότητα για τη Διοικητική ομάδα. Στο τέλος Ιουνίου, ανακοινώσαμε ένα νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης για περισσότερους από 300 εργαζόμενους το οποίο αναμένεται να μειώσει τα λειτουργικά μας έξοδα κατά περίπου €13 εκατ. σε ετήσια βάση, χωρίς καμία επιβάρυνση στο Ελληνικό Δημόσιο. Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κερδοφορίας και των μελλοντικών προοπτικών του ΟΤΕ.»

Προοπτικές

Οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του ΟΤΕ το πρώτο μισό του χρόνου αναμένεται να συνεχιστούν και το υπόλοιπο του 2016. Στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα μέσα που διαθέτει, ο ΟΤΕ επιδιώκει να περιορίσει την επίδραση από τις σταθερά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τον έντονο ανταγωνισμό και τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων. Η επιπρόσθετη φορολόγηση, που εφαρμόστηκε πρόσφατα στις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία, ιδίως ο φόρος στη συνδρομητική τηλεόραση που επιβλήθηκε τον Ιούνιο στην Ελλάδα, καθώς και οι επιπλέον προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, αναμένεται να επηρεάσουν τη ζήτηση. Στις διεθνείς δραστηριότητες, αναμένεται ότι ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία θα παραμείνει ιδιαίτερα έντονος και λαμβάνονται μέτρα για την ανάσχεση της μείωσης εσόδων και κερδοφορίας μεσοπρόθεσμα, με έμφαση στην τεχνολογία, την εμπορική στρατηγική, τον περιορισμό του κόστους και τις επενδύσεις σε δίκτυα.

Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται και το 2016 να διαμορφωθούν στα επίπεδα των €0,55 δισ., εξαιρουμένου του κόστους για την απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των έκτακτων εξόδων και των πληρωμών για άδειες φάσματος) για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν σε €0,5 δισ. περίπου.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Β’ τρίμηνο του 2016, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €954,7 εκατ., αυξημένα κατά 0,1% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015, κυρίως χάρη στην ισχυρή αύξηση στα έσοδα σταθερής Ελλάδας, και παρά τις προκλήσεις και τον έντονο ανταγωνισμό σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €651,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 1,1% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στα υψηλότερα κόστη διασύνδεσης που είναι αποτέλεσμα της αυξημένης κίνησης και εσόδων χονδρικής στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας. Tα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 3,1%, εν μέρει ως αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού στη σταθερή Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 2015. Το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης για το 2016 που ανακοινώθηκε πρόσφατα θα έχει θετική επίδραση στη βάση κόστους του ΟΤΕ από το Γ’ τρίμηνο και μετά.

Σε επίπεδο χώρας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σταθερής και κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκε συνολικά κατά 0,7% το δεύτερο τρίμηνο, αποδίδοντας περιθώριο EBITDA 38,5%, με σχεδόν αμετάβλητα έσοδα. Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε από την πίεση στις δραστηριότητες στη Ρουμανία, ενώ η Αλβανία κατέγραψε υγιή αύξηση στα έσοδα και στην κερδοφορία EBITDA.

Τα έξοδα τόκων μειώθηκαν κατά 1,7% στο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €35,4 εκατ. ενώ η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €40,4 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016, αυξημένος κατά 56,6%, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων Κερδών Προ Φόρων (Τα Κέρδη Προ Φόρων το Β’ τρίμηνο του 2015 είχαν επιβαρυνθεί από δαπάνες ύψους €81,7 εκατ. που σχετίζονται με τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης). Ο υψηλός φορολογικός συντελεστής που προέκυψε σε επίπεδο Ομίλου, επηρεάστηκε κυρίως από τις ζημίες που κατέγραψε η Ρουμανία, για τις οποίες δεν αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €33,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016, σε σχέση με τις καθαρές ζημίες των €3,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2015, καθώς τα καθαρά κέρδη του προηγούμενου έτους είχαν επιβαρυνθεί από τις δαπάνες των προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης. Στο πρώτο εξάμηνο του χρόνου, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 83,4% σε €67,5 εκατ.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος) το Β’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε €138,1 εκατ., αυξημένες κατά 5,3%. Οι επενδύσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €50,9 εκατ. και €18,7 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €63,6 εκατ. (€47,1 εκατ. στην Ελλάδα, €12,6 εκατ. στη Ρουμανία και €3,9 εκατ. στην Αλβανία).

Το Β’ τρίμηνο 2016, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των πληρωθέντων/εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των πληρωμών για άδειες φάσματος καθώς και των έκτακτων καταβολών για έξοδα αναδιοργάνωσης και δικαστικών προστίμων), κατέγραψαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015 και διαμορφώθηκαν σε €125,3 εκατ. Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το Α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε €149,6 εκατ., μειωμένες κατά μόλις 6% από το Α’ εξάμηνο του 2015, αναπληρώνοντας τις χαμηλές επιδόσεις του Α’ τριμήνου του 2016, που οφείλονταν κυρίως στην καθυστερημένη επίδραση από τον έλεγχο στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκε το καλοκαίρι του 2015.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2016 διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. ή 0,6 φορές την ετήσια προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, μειωμένος κατά 30,3% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2015.

  1. ΕΛΛΑΔΑ

Το Β’ τρίμηνο του 2016, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε απώλεια 9.000 γραμμών. Σε ότι αφορά τον ΟΤΕ, η σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας κατέγραψε καθαρή απώλεια 10.000 γραμμών πρόσβασης.

Το Β’ τρίμηνο του 2016, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 32.000 νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 60% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.575.000 πελάτες. Συνεχίστηκε επίσης η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας, με την προσέλκυση 18.000 συνδρομητών στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, περίπου 186.000 συνδρομητές ή το 12% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας. Με σχεδόν 550 αστικά κέντρα και περίπου 5.400 καμπίνες να προσφέρουν ταχύτητες VDSL και επεκτείνοντας συνεχώς την κάλυψη του δικτύου, ο ΟΤΕ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τους πελάτες του που επιλέγουν προγράμματα υψηλότερων ταχυτήτων, ενισχύοντας τον δείκτη ARPU. Η συνεχιζόμενη αύξηση των πελατών VDSL, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών για το υψηλής ποιότητας προϊόν στο οποίο επενδύει σταθερά ο ΟΤΕ. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 ενισχύθηκε και η ζήτηση για υπηρεσίες VDSL χονδρικής του ΟΤΕ. Δεδομένης της ζήτησης, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το VDSL δίκτυό του.

Οι υπηρεσίες τηλεόρασης παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη για ένα ακόμα τρίμηνο. Στις 30 Ιουνίου 2016, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 459.000, καταγράφοντας αύξηση 22% σε ετήσια βάση. Χάρη στην αύξηση των συνδρομητών και το υψηλότερο ARPU, ο ΟΤΕ TVενίσχυσε τις επιδόσεις του κατά το τρίμηνο. OOTE συνέχισε να κεφαλαιοποιεί τις σημαντικές επενδύσεις του σε δημοφιλές αθλητικό περιεχόμενο, όπως οι διοργανώσεις UEFAChampionsLeague, UEFAEuropaLeague, UKPremierLeague και το Κύπελλο Ελλάδας. Ο επιπλέον φόρος που επιβλήθηκε πρόσφατα στις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, έχει επηρεάσει αρνητικά, όπως ήδη διαφαίνεται στο Β’ τρίμηνο, την προσέλκυση νέων πελατών στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Ο OTE ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του στην αγορά υπηρεσιών ICT, σημειώνοντας αύξηση 11% στα σχετικά έσοδα. Οι επιδόσεις αυτές ενισχύθηκαν από την αύξηση των έργων που αναλαμβάνει ο ΟΤΕ για ιδιωτικές εταιρείες, ενώ τα έργα για το Δημόσιο (επιχορηγούμενα από ΕΕ) δεν αναμένεται να αυξηθούν.

Το Β’ τρίμηνο του 2016 τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, ενισχυμένα κατά 4,1%, αυξήθηκαν για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο σε ετήσια βάση. Τα έσοδα λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 3,5% το τρίμηνο, λόγω των ισχυρών επιδόσεων σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, τηλεόραση και υπηρεσίες ICT, αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων σε δίκτυα, της αναβάθμισης της εμπειρίας του πελάτη, αλλά και της εμπορικής στρατηγικής. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν από την αύξηση των πελατών VDSL στο τρίμηνο. Οι επενδύσεις σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, στην εξυπηρέτηση πελατών και σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες είναι η κινητήριος δύναμη για την συνεχή ανάπτυξη του ΟΤΕ σε συνδρομητές και έσοδα σταθερής.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €228,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016, μειωμένα κατά 1,6% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα έξοδα προσωπικού, λόγω του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης που υλοποιήθηκε το 2015. Τον Ιούλιο του 2016, ένα νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης για πάνω από 300 εργαζομένους στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε και αναμένεται να επιφέρει περίπου €13 εκατ. ετήσια εξοικονόμηση κόστους.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 12,4% το Β’ τρίμηνο 2016 και διαμορφώθηκε σε €161,8 εκατ. ως αποτέλεσμα των ισχυρών εσόδων και των μειωμένων εξόδων. Κατά συνέπεια, το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας αυξήθηκε σε 41,5%, μία αύξηση 300 μονάδων βάσης σε σχέση με 38,5% το Β’ τρίμηνο του 2015, συνεχίζοντας τις τάσεις βελτίωσης από το πρώτο τρίμηνο.

Κινητή τηλεφωνία

Στο τέλος του Β’ τριμήνου 2016, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,6 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, με τη συνδρομητική της βάση να αυξάνεται κατά 3% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2015.

Το Β’ τρίμηνο 2016, τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 3,7% (2015: -3,7%), ακολουθώντας την τάση των τελευταίων τριμήνων, λόγω του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 3,9%, αποτέλεσμα της μείωσης κατά 13,3% των πωλήσεων συσκευών, κυρίως λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης με το Β' τρίμηνο του 2015, που ωφελήθηκε από το επιδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα Ψηφιακής Αλληλεγγύης για την προώθηση της ευρυζωνικότητας.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης και εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote επενδύει σταθερά στην υπεροχή του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Β’ τρίμηνο 2016, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο σήμερα καλύπτει πάνω από το 85% του πληθυσμού της χώρας, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G+, που λανσαρίστηκε τον Ιανουάριο του 2015, έφθασε ήδη το 65%.

Οι υπηρεσίες data από συσκευές κινητής συνέχισαν να αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό το Β’ τρίμηνο του 2016, με αποτέλεσμα η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmoteνα αυξηθεί 75% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, καθώς περίπου το 54% της πελατειακής βάσης της Cosmote είναι χρήστες smartphones. Η Cosmoteεπικεντρώνεται στην αύξηση της χρήσης δεδομένων, αξιοποιώντας την υπεροχή του δικτύου της. Κατά το Β’ τρίμηνο, διατέθηκαν στην αγορά νέα πακέτα για μεγαλύτερη χρήση δεδομένων.

Το Β’ τρίμηνο 2016, ο δείκτης μικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας μειώθηκε κατά 5,8% και διαμορφώθηκε σε 292 λεπτά, λόγω πιέσεων στη ζήτηση. Ο δείκτης μικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €11, μειωμένος κατά 3,3% από το Β’ τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω της μείωσης του AMOUκαι των ανανεωμένων συνδυαστικών πακέτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ