Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες άδειες ταξί στην Αττική

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες άδειες ταξί στην Αττική
Ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες άδειες ταξί ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 106 του ν.4070/12), η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων ΕΔΧ (Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης) ή για μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο να υποβάλουν σχετική αίτηση έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Η προβλεπόμενη δε από τον νόμο (άρθρο 85 του ν.4070/12) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία, μεταξύ άλλων, θα καθορίζεται και ο αριθμός των νέων αδειών που τυχόν θα χορηγηθούν, καθώς και ο επιμερισμός του αριθμού αυτού για κάθε έδρα ως προς τις άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων ταξί, τις άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ και τις άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ, θα εκδοθεί σύμφωνα με τον ίδιο νόμο μετά την ολοκλήρωση υποβολής των σχετικών αιτήσεων και την επεξεργασία τους και συγκεκριμένα έως τις 31 Μαΐου 2017.

Ωστόσο, η Περιφέρεια Αττικής θεωρεί σκόπιμο να ενημερώσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία απόκτησης νέας άδειας ΕΔΧ, ότι από τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό αδειών ανά έδρα, όπως προκύπτει από την επεξεργασία του σχετικού μαθηματικού τύπου, που προβλέπεται στο άρθρο 85 του ν.4070/12 και τον αριθμό των σήμερα υφιστάμενων αδειών ανά έδρα δεν θεωρείται πιθανή η χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για την ενιαία έδρα της ηπειρωτικής περιοχής της Περιφέρειας Αττικής ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός (Α) οχημάτων ΕΔΧ που προέκυψε από τον μαθηματικό τύπο κατά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης τον Ιανουάριο του 2015 ήταν 11.261 και ο αριθμός των τότε κυκλοφορούντων ήταν 13.700).

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα μετατροπής υφισταμένων αδειών ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ή και το αντίστροφο, θα εξαρτηθεί από τον επιμερισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού αδειών ανά έδρα, που θα προκύψει σύμφωνα με τα παραπάνω, μετά και τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, όπως ορίζεται από τον ν.4070/12, άρθρο 85, παρ.3 (ΦΕΚ82/Α/10-04-12).