Πότε πληρώνεται η όγδοη δόση του επιδόματος ενοικίου

Πότε πληρώνεται η όγδοη δόση του επιδόματος ενοικίου
Εκδόθηκε η απόφαση για την έγκριση πίστωσης της 8ης δόσης για το επίδομα ενοικίου στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης».

Ειδικότερα εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης € 3.542.336,47 (τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτών) ως όγδοη δόση του επιδόματος ενοικίου στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης» για 21.198 (είκοσι μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ) δικαιούχους του προγράμματος (Valeur πίστωσης: 30.03.2016).