Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Τουρισμό 2015-2016 - Όλες οι λεπτομέρειες

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Τουρισμό 2015-2016 - Όλες οι λεπτομέρειες
Από αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00 το πρωί θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015 - 2016.

Το Πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση διακοπών διάρκειαςαπό μία έως πέντε διανυκτερεύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούναπό την 15.10.2015 έως την 30.09.2016 σε τουριστικά καταλύματα τουΜητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικάμέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασήτους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρωςστις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ που ανήκουν για την έκδοση κωδικώνπρόσβασης.

Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι σταΜητρώα του Οργανισμού από το έτος 2012 και εξής και παράλληλα διαθέτουνκωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστηματων κωδικών αυτών, μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες τουΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/εςτο έτος 2014:

  • είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή
  • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
  • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσιαεπιδόματα) ή
  • συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρεςεργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησηςανεργίας),
  • καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό ΜητρώοΑνέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Οι «Ωφελούμενοι»

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

α. τα παιδιά της οικογένειας των δικαιούχων που έχουν ημερομηνία γεννήσεως από την16.10.1997 έως την 15.10.2010 (παιδιά ηλικίας άνω των πέντε ετών και έως 18 ετών), όπωςαυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση,

β. τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας των δικαιούχων που έχουν ημερομηνία γεννήσεως απότην 16.10.1990 έως την 15.10.1997 (παιδιά ηλικίας από 18 ετών έως 24 ετών), όπως αυτάαποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση, ανεξαρτήτως από το αν αυτά ασφαλίζονται απότον ίδιο τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα,

γ. τα παιδιά της οικογένειας των δικαιούχων που έχουν ημερομηνία γεννήσεως από την16.10.2010 έως την 30.09.2011 (παιδιά που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια τουπρογράμματος), όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση. Τα παιδιά τηςκατηγορίας αυτής αποκτούν δικαίωμα επιδότησης με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού από τηνημερομηνία συμπλήρωσης του πέμπτου έτους της ηλικίας τους και έπειτα,

δ. οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι εξαρτώμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς, όπωςαποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση,

ε. οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των παραπάνω περιπτώσεων α΄ έως δ΄ που ανήκουνστην κατηγορία ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και μόνο όταν:

i. η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετικήβεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ’ του παρόντος,

ii. ο δικαιούχος ΑμεΑ είναι μεμονωμένο άτομο, χωρίς άλλα ενήλικα ωφελούμενα μέλη,που μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του,

iii. ο δικαιούχος ΑμεΑ έχει ενήλικα ωφελούμενα μέλη, αλλά ανήκουν και αυτά στηνκατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν μπορούν να θεωρηθούνσυνοδοί του.

Η επιλογή του συνοδού δικαιούχων ή ωφελουμένων ΑμεΑ γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ήιδιαίτερη προϋπόθεση.Σε κάθε δικαιούχο ή ωφελούμενο ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αντιστοιχεί έναςσυνοδός.

Η μοριοδότηση

Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότησησυγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση
μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγησηΕπιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού
ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων του προγράμματοςείναι 150.000 άτομα. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα
10.000.000 ευρώ.

Οι πάροχοι

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα, όπως αυτάπεριγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, που διαθέτουν σε ισχύ κατά την
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματοςτο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έκδοσή του.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους,δικαιούχους και παρόχους, μέχρι την 24.09.2015 και ώρα 23:59. Σε όσες
περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στιςηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσηςστις Υπηρεσίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στηναίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες
του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι την επομένη της καταληκτικήςημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως την 25.09.2015, και ώρα
15:00. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για τους παρόχους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις τουΠρογράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό
τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.