Περιορίστηκαν οι πιέσεις στις εξαγωγές το πεντάμηνο του 2014

Περιορίστηκαν οι πιέσεις στις εξαγωγές το πεντάμηνο του 2014
Ενδείξεις περιορισμού των πιέσεων στη συνολική αξία των εξαγωγών, αλλά και σημάδια ανάκαμψης σε μία σειρά από επιμέρους κλάδους προϊόντων δείχνει ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ για το μήνα Μάιο, οπότε η η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών μειώθηκε κατά 8,3% στα 2,25 δις ευρώ (από 2,45 δις ευρώ τον Μάιο του 2013). Το θετικό στοιχείο έχει να κάνει με την αύξηση της τάξης του 1,5% στις εξαγωγές, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών.

Ως αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων, σε επίπεδο 5μήνου, Ιανουάριος-Μάιος 2014, καταγράφεται σταθεροποίηση των ρυθμών υποχώρησης των εξαγωγών στα επίπεδα του 7,8%, στα 10,65 δις ευρώ από 11,55 δις ευρώ στο αντίστοιχο 5μηνο του 2013. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μικρότερη μείωση κατά 4,9%.

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, το γεγονός ότι εξακολουθεί να ενισχύεται σημαντικά το μερίδιο των χωρών της ΕΕ στις συνολικές εξαγωγές της χώρας, καθώς προς τους ευρωπαίους εταίρους καταγράφονται σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά υποχώρησης έναντι των Τρίτων Χωρών. Συγκεκριμένα, στο 5μηνο του 2014, οι συνολικές εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ υποχώρησαν κατά 3,5%, έναντι μείωσης 11,5% προς τις Τρίτες Χώρες. Έτσι, στο διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2014 το μερίδιο των χωρών της ΕΕ διαμορφώθηκε στο 47,8% (έναντι 52,2% των Τρίτων Χωρών), από το 45,6% της αντίστοιχης περιόδου του 2013 (οπότε και το ποσοστό των εξαγωγών που απορροφήθηκε από Τρίτες Χώρες είχε ανέλθει στο 54,4%).

Αν μάλιστα, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή από τις εξαγωγές, το μερίδιο των χωρών της ΕΕ ανέρχεται στο 65,6% από 64,9% του 5μήνου του 2013. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Τρίτες χώρες διαμορφώνονται στο 34,4% (από 35,1%).

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη βαρύτητα του κλάδου των πετρελαιοειδών στο σύνολο των εξαγωγών και τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος στις εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες και αφετέρου την αυξανόμενη εκ νέου βαρύτητα των ευρωπαϊκών αγορών ως προς την απορρόφηση των ελληνικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τις δυσχέρειες περαιτέρω διείσδυσης σε αγορές εκτός ΕΕ, εξαιτίας και του σκληρού ευρώ.

Εισαγωγές πλοίων αξίας 1,1 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους

Στο πεδίο των εισαγωγών, μετά τη νέα αύξηση κατά 2,8% τον περασμένο Μάιο, στο πεντάμηνο του έτους προκύπτει πλέον οριακή μείωση κατά 0,7%, στα 19,48 δις ευρώ (έναντι 19,63 δις ευρώ της περιόδου Ιανουάριος – Μάιος 2013). Η αύξηση των εισαγωγών αποδίδεται κατά ένα σημαντικό μέρος στις εισαγωγές πλοίων, συνολικής αξίας 1,14 δις ευρώ από τις αρχές του έτους, έναντι συνολικών εισαγωγών πλοίων ύψους 377 εκατ. ευρώ στο 5μηνο του 2013.

Να σημειωθεί ότι οι εισαγωγές της χώρας, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, κατά την περίοδο Ιανουάριος-Μάιος 2014, αυξήθηκαν κατά 7,5% ή κατά 925,2 εκατ. ευρώ, ήτοι σχεδόν στο ισόποσο των εισαγωγών πλοίων.

Η σταθεροποίηση της υποχώρησης των εξαγωγών, σε συνδυασμό με την οριακή μείωση των συνολικών εισαγωγών, προκάλεσαν νέα αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας, στα 8,83 δις ευρώ, ήτοι κατά 9,5%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση είναι εκρηκτική και διαμορφώνεται στο 23,7% ή κατά 1,26 δις ευρώ, η οποία όπως προαναφέρθηκε, αποδίδεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της στις εισαγωγές πλοίων.