Πρόστιμα 373.450 ευρώ για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Πρόστιμα 373.450 ευρώ για περιβαλλοντικές παραβάσεις
Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 373.450 ευρώ ευρώ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε 12 μονάδες υπέγραψε ο

Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Δρ. Κωνσταντίνος Τριάντης, ο οποίος προΐσταται της ΕΥΕΠ, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Τα πρόστιμα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, με κυριότερες τις παραβάσεις σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, παράνομη διάνοιξη δρόμου και στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε μία από αυτές.

Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται: μία επιχείρηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), μία επιχείρηση σκραπ, μία επιχείρηση συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, μία επιχείριση ανακύκλωσης, μία υγειονομική μονάδα, μία επιχείρηση οικοδομικών υλικών, μία βιομηχανία αλουμινίου, μία κεραμοποιία, ένα δήμο (ΟΤΑ), δύο χειροτροφικές επιχειρήσεις, μία κονσερβοποιία.

Σημειώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2004 έως 31/12/2008 είχαν πραγματοποιηθεί αυτοψίες σε 971 περιπτώσεις και έχουν γίνει εισηγήσεις για πρόστιμα ύψους 19.657.204 ευρώ που αφορούν σε 551 υποθέσεις. Σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη διαδικασία ελέγχου, παράλληλα με την εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων οι φάκελοι των υποθέσεων αποστέλλονται στους αρμόδιους εισαγγελείς για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δράσης ο Ασωπός ποταμός. Σε περισσότερες από 200 επιθεωρήσεις – δειγματοληψίες – αυτοψίες, η Ε.Υ.Ε.Π. ανέδειξε το πρόβλημα, εντόπισε τους ρυπαίνοντες και βοήθησε στη δρομολόγηση των λύσεων που ήδη υλοποιούνται. Είναι αδήριτη ανάγκη η ενίσχυση των επιθεωρήσεων και η πραγματοποίηση επανελέγχων, προκειμένου να διαπιστώνεται η πλήρης συμμόρφωση των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων με τις συστάσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.