Στο σφυρί οι Κυπριακές Αερογραμμές - Στις 23 Ιουλίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος

Στο σφυρί οι Κυπριακές Αερογραμμές - Στις 23 Ιουλίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος
Με καταχώρηση στον Τύπο η κυβέρνηση της Κύπρου ως κύριος μέτοχος των Κυπριακών Αερογραμμών προσκαλεί στρατηγικούς ή οικονομικούς επενδυτές να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση, είτε των μετοχών ή σημαντικών περιουσιακών στοιχείων των Κυπριακών Αερογραμμών.


Η τελευταία ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επενδυτές έχει οριστεί η 23η Ιουλίου.
Τονίζεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν συνεπάγεται προσφορά ή αίτηση για συνδρομή ή αγορά οποιονδήποτε μετοχών σύμφωνα με τον Ν. 114 (Ι)/2005.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ως μέρος του πακέτου της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να παρέχουν: (α) Πληροφορίες αναγνώρισης, (β) στοιχεία επικοινωνίας και (γ) στοιχεία για τον τύπο του φορέα/φορέων που πρεσβεύουν με την επισύναψη σχετικών αντιγράφων».
Αναφέρεται δε πως οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει οριστεί η Τετάρτη 23 Ιουλίου, στις έξι το απόγευμα.