Σημαντικά κέρδη για την Pfizer Hellas

Σημαντικά κέρδη για την Pfizer Hellas
Καθαρά κέρδη ύψους 17 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση των τιμών σειράς φαρμάκων της κατά το περασμένο έτος, κατέγραψε το 2013 η αμερικανικών κεφαλαίων φαρμακευτική εταιρεία Pfizer Ελλάς, η οποία πέρυσι στην ελληνική εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική αγορά κατέλαβε την πρώτη θέση βάσει του όγκου πωλήσεων (13,1 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες) και τη δεύτερη θέση βάσει της αξίας των πωλήσεων.


Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, η οποία καλύπτει το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2012-Νοεμβρίου 2013, τα συνολικά έσοδα της Pfizer Ελλάς, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από πωλήσεις στα νοσοκομεία και από εξαγωγές που πραγματοποιεί, μειώθηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο σε 282,2 εκατ. ευρώ, από 346,0 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (446,1 την αντίστοιχη περίοδο 2010-2011 και 484,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2009-2010), παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 18,4% σε ποσοστό και κατά 63,8 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.
Η Pfizer Ελλάς παρουσίασε μεικτά κέρδη 70,1 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 13,2 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 12,0 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 20,7 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 28,0 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (ζημιών προ φόρων 50,32 εκατ. ευρώ την περίοδο 2010-2011 και ζημιών 19,9 εκατ. ευρώ την περίοδο 2009-2010). Τα αποτελέσματά της ευνοήθηκαν από έκτακτα έσοδα. Μετά την καταβολή φόρων (3,7 εκατ. ευρώ) τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε 17 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με σχετική έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή KPMG, τα δημοσιευμένα κέρδη της επιχείρησης εμφανίζονται μειωμένα κατά 23 εκατ. ευρώ, για τον λόγο ότι δεν συνεκτιμήθηκε η είσπραξη ισόποσων απαιτήσεων, που είχαν θεωρηθεί ως επισφαλείς. Επίσης, στην έκθεση επισημαίνεται ότι η εταιρεία έχει υποστεί φορολογικό έλεγχο μόνο για τις χρήσεις έως και το 2008, με συνέπεια να πιθανολογείται ο καταλογισμός πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων.
Η Pfizer Ελλάς, που απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζομένους, άρχισε τη λειτουργία της το 1960, με έδρα και μικρό εργοστάσιο στο Παγκράτι. Το 1970 κατασκεύασε μεγάλη βιομηχανική μονάδα στον Αυλώνα, την οποία αργότερα μεταβίβασε στην ελληνικών συμφερόντων φαρμακοβιομηχανία Φαμάρ. Οι εξαγωγές της το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2012-Νοεμβρίου 2013 ήταν της τάξεως των 11,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν 18,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2010-2011 και 20,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2009-2010). Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της στα τέλη του 2013 ανερχόταν σε 349,5 εκατ. ευρώ.