Κ. Μίχαλος: Καταστροφικές οι προωθούμενες αλλαγές για τις ενισχύσεις των επιχειρήσεων

 Κ. Μίχαλος: Καταστροφικές οι προωθούμενες αλλαγές για τις ενισχύσεις των επιχειρήσεων
Tην παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να μην υιοθετηθούν από την ΕΕ προτεινόμενες αλλαγές στις χρηματοδοτικές ενισχύσεις που απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή οι ελληνικές και εν γένει οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με καταστροφικές συνέπειες απέστειλε στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μϊχαλος στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, διεξάγεται αυτόν τον καιρό στις Βρυξέλλες η διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης της Ε.Ε., στις χρηματοδοτικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
Σε αυτές τις ενισχύσεις συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα δανειοδότησης (και εγγύησης δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο) Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών φορέων (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, EIF κλπ.), τα οποία εφαρμόζονται ήδη στη χώρα μας, και αποτελούν λύση επιβίωσης για πολλές από αυτές, δεδομένης της αδυναμίας απ' ευθείας τραπεζικού δανεισμού.
Στις προτεινόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλαγές συμπεριλαμβάνονται νέοι ορισμοί οι οποίοι (εφ' όσον υιοθετηθούν) θα αποβούν καταστροφικοί για τις ελληνικές επιχειρήσεις (και πολλές επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Νότου), αφού στην ουσία θα καταστήσουν αδύνατη τη συμμετοχή τους σε ανάλογα προγράμματα στο μέλλον και συνεπώς, θα καταργήσουν τις ευρωπαϊκές επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις προς τη χώρα μας.
Συγκεκριμένα, προτείνονται νέοι ορισμοί ως προς την έννοια της «ενιαίας επιχείρησης», δηλ. της επιχείρησης η οποία μπορεί να δανειοδοτηθεί, αφού ως τέτοια θα εννοείται οποιοσδήποτε όμιλος επιχειρήσεων, ως ενιαίο σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι εφ' όσον μία επιχείρηση-μέλος του ομίλου δανειοδοτηθεί, καμία εκ των υπολοίπων δε μπορεί να κάνει το ίδιο για τρία χρόνια, ασχέτως αν έχει διαφορετικό Διοικητικό Συμβούλιο ή μετοχική σύνθεση.
Επίσης, προτείνονται επιπρόσθετες προϋποθέσεις ορισμού μίας επιχείρησης ως «προβληματικής» (και συνεπώς μη χρηματοδοτούμενης), οι οποίες θέτουν εκτός δανεισμού σχεδόν το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, και όχι μόνο τις Μικρομεσαίες. Για παράδειγμα, ως προβληματική θεωρείται επιχείρηση η οποία έχει «δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια υψηλότερο του 7,5», «κέρδη προ φόρων (ΕΒΙΤ) προς δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, κάτω του 1,0 τα τελευταία δύο έτη», «διαβάθμιση από τουλάχιστον έναν οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, εγγεγραμμένο στην ΕΕ, ισοδύναμη με CCC+ ή χαμηλότερη». Σημειώνεται ότι ως προβληματική θα χαρακτηρίζεται επιχείρηση που πληροί έστω και μία από τις προϋποθέσεις, και όχι το σύνολο τους.
Κατόπιν αυτών, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχει ενημερώσει τα Ευρωεπιμελητήρια στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττονται από τις προτεινόμενες διατάξεις, και τους έχει ζητήσει να κάνουν παρεμβάσεις προς τις Κυβερνήσεις τους ώστε να μην περάσουν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού.
Κατά τον ίδιο τρόπο, ζητεί από την ελληνική κυβέρνηση να μη δεχθεί την υιοθέτηση αυτών των όρων κατά τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την οικονομία της χώρας μας.