Σύμβαση συνεργασίας με το ΕΤΕΑΝ υπέγραψε η Eurobank

Σύμβαση συνεργασίας με το ΕΤΕΑΝ υπέγραψε η Eurobank
Η Eurobank υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) για την υλοποίηση του προγράμματος «Παροχή Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών υπέρ των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων».


Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξασφαλίσεις, να αξιοποιήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ ώστε να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους με τη χρήση των εγγυητικών επιστολών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η παροχή ρευστότητας είναι ο κρισιμότερος παράγοντας για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης εγγυητικών επιστολών στις συναλλαγές τους και αφορά τόσο σε υφιστάμενες, όσο και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Η τράπεζα στηρίζοντας σταθερά και στρατηγικά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος, εντάσσοντας και συνδυάζοντάς το με τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank δραστηριοποιείται ήδη από αρκετά χρόνια στο χώρο της αξιοποίησης δράσεων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει, μεταξύ άλλων, λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με πόρους ΕΣΠΑ, έχει συμμετάσχει ουσιαστικά και αποτελεσματικά και στις τρεις φάσεις του ΤΕΜΠΜΕ, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον», έχει αναλάβει αποκλειστικά την υλοποίηση της Δράσης «Εξωστρέφεια» σε όλη την Ελλάδα και εφαρμόζει την Πρωτοβουλία Jessica στην Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Με τη συμμετοχή της σε αυτό το πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ, η Eurobank συνεχίζει με συνέπεια την υποστήριξη των προγραμμάτων και δράσεων που, χρησιμοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, αποσκοπούν στην κινητοποίηση και αξιοποίηση πρόσθετων τραπεζικών και ιδιωτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και, ευρύτερα, της ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.