Τ.Τ.: Αδύνατη η εμπρόθεσμη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2011

 Τ.Τ.: Αδύνατη η εμπρόθεσμη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2011
Η δημοσίευση της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Τράπεζας και του Ομίλου για τη χρήση του έτους 2011» εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν είναι δυνατή, λόγω εξαιρετικώς δυσμενών συνθηκών, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.