Αυξημένα κατά 68% τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ στο δεύτερο τρίμηνο

Αυξημένα κατά 68% τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ στο δεύτερο τρίμηνο
Αύξηση της τάξεως του 68% στα 104,5 εκατ. ευρώ σημείωσαν τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ ο κύκλος εργασιών εμφάνισε μικρή πτώση της τάξεως του 5,2% στα 1.189,1 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Οργανισμός την Πέμπτη.


Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 5% στα 416,7 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 35% από 31,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA, εάν εξαιρεθεί δηλαδή η επίδραση προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, ήταν 416,7 εκατ. ευρώ, από 406,9 εκατομμύρια, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 2,4%.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, διαμορφώθηκαν σε 104,5 εκατ. ευρώ, από 70,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48,2%. Απ' αυτά τα κέρδη εξαιρούνται τα κεφαλαιακά κέρδη ύψους 211,3 εκατ. ευρώ από την πώληση της συμμετοχής του ΟΤΕ στη Telekom Serbia το πρώτο εξάμηνο, 40,9 και 8,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2011 και το δεύτερο τρίμηνο του 2011, λόγω της μετά φόρων επίδρασης των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης.

Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 2.369,3 εκατ. ευρώ (-4,5% έναντι του α΄εξαμήνου 2011), τα EBITDA σε 834,2 εκατ. ευρώ (+5,6%) ενώ σε προσαρμοσμένη βάση μειώθηκαν κατά 0,7%, το περιθώριο EBITDA σε 35,2% (από 31,9%), τα καθαρά κέρδη σε 411,1 εκατ. ευρώ (+344,9%) και σε προσαρμοσμένη βάση αυξήθηκαν 49,9% σε 199,8 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το δεύτερο τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε 100,9 εκατ. ευρώ (ή 8,5% των εσόδων), μειωμένες κατά 26% από το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (€136,4 εκατ. ή 10,9% των εσόδων, το Β’ τρίμηνο του 2011).

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε 31,3, 13,3 εκατ. και 55,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Στο τρίμηνο, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε 241,8 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 322 εκατ. το β΄τρίμηνο του 2011. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη ανάγκη για κεφάλαια κίνησης κατά τη διάρκεια της περιόδου, κυρίως λόγω των συνθηκών του περιβάλλοντος, αλλά και του χρονισμού κάποιων εποχικών πληρωμών.

Οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 140,9 εκατ. ευρώ.

Λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών, και παρά την κατανάλωση κεφαλαίου κίνησης, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε σχεδόν κατά 1 δισ. ευρώ ή περισσότερο από 22%, τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα, φτάνοντας τα 3,2 δισ. ευρώ.

Στις 30 Ιουνίου ο όμιλος ΟΤΕ κατείχε βραχυπρόθεσμα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, συνολικού ύψους 347,9 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα δηλαδή με το τέλος του 2011.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής:

«Είμαστε ικανοποιημένοι με τις ισχυρές επιδόσεις μας το Β’ τρίμηνο του έτους, έχοντας πετύχει προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία αυξημένη κατά 2,4%, καθαρά κέρδη υψηλότερα κατά 68% και περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού μας κατά €151 εκατ. Αντιμετωπίζοντας δύσκολες συνθήκες σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε καταφέραμε να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας σε πολλές από τις αγορές μας, και να συγκρατήσουμε τη μείωση των εσόδων μόλις στο 5%.

Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι οι συνεχείς και στοχευμένες προσπάθειες μείωσης κόστους των τελευταίων ετών αποδίδουν καρπούς και ενισχύουν την κερδοφορία του Ομίλου. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν περισσότερο από 10%, με σημαντικές μειώσεις σε κάθε έναν από τους τομείς που μπορούμε να επηρεάσουμε. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 13% σε επίπεδο Ομίλου και 18% σε επίπεδο σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας. Επίσης, κατά το τρίμηνο επιτύχαμε περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού, καθώς συνεχίσαμε να παράγουμε σημαντικές θετικές ταμειακές ροές».

Ο κ. Τσαμάζ προσέθεσε: «Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους δεν αναμένουμε κάποια σημαντική βελτίωση στο λειτουργικό περιβάλλον των αγορών που δραστηριοποιούμαστε. Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και οι αναμενόμενες μειώσεις στα τέλη διασύνδεσης στις περισσότερες από τις αγορές μας θα επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές μας επιδόσεις. Παρόλα αυτά, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προασπίζουμε τη θέση μας στην αγορά και να εστιάζουμε στην περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας μας και την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών μας».