Ποιους καλύπτει το νέο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης που λειτουργεί από σήμερα

Ποιους καλύπτει το νέο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης που λειτουργεί από σήμερα
Αρχίζει από σήμερα Δευτέρα τη λειτουργία του το νέο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), που θα καλύπτει ένα εκατομμύριο συνταξιούχους και 2,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους.


Ο νέος φορέας έχει ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση ενώ ενσωματώνει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τους τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους επιμέρους τομείς ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ, το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) (ως προς την επικουρική ασφάλιση), τους τομείς του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και τον κλάδο Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ (ως προς την επικουρική ασφάλιση).


Μετά την άρνηση τριών από τους πέντε μεγαλύτερους φορείς επικουρικής ασφάλισης να συμμετάσχουν σε αυτό, του ΕΤΑΤ των τραπεζοϋπαλλήλων του ΤΕΑΙΤ του ιδιωτικού τομέα, και του ΤΕΑΔΥ του δημόσιου τομέα, ο νέος φορέας θα ξεκινήσει
με το επικουρικό του ΙΚΑ (ΕΤΕΑΜ) και του ΤΑΥΤΕΚΩ (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας - πρώην ΔΕΚΟ) ταμεία τα οποία είναι ελλειμματικά.

Τα ταμεία που έχουν αυτοεξαιρεθεί, θα πρέπει το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 να έχουν ολοκληρώσει τις αναλογιστικές μελέτες από το αποτέλεσμα των οποίων θα εξαρτηθεί αν θα παραμείνουν οριστικά εκτός του νέου ταμείου. Οι
φορείς που θα επιλέξουν την οριστική τους εξαίρεση, θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα νέο ταμείο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν θα μπορεί να επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό ή από κοινωνικούς πόρους.

Στο νέο φορέα υπάγονται υποχρεωτικά και οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις ΔΕΚΟ μετά την έναρξη λειτουργίας του και οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων-τομέων και κλάδων
επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.

Οι πόροι του νέου Ταμείου, θα προέρχονται από την ασφαλιστική εισφορά (3% για τον εργαζόμενο συν 3% για τον εργοδότη) προσαυξανόμενη κατά 1,25% συν 0,75% για τους εντασσόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) και κατά 1% συν 2% για τους εντασσόμενους στα υπερβαρέα.