Πώς θα βρίσκουν τους οφειλέτες στο εξωτερικό

Πώς θα βρίσκουν τους οφειλέτες στο εξωτερικό
Mια ακόμη προσπάθεια να βρεθούν αδήλωτα κεφάλαια και να εισπραχθούν χρέη προκειμένου να ενισχυθούν οι εισπράξεις του δημοσίου και να στηριχθεί ο κρατικός προϋπολογισμός θα κάνει το Υπουργείο Οικονομικών.

Έτσι, θα ενεργοποιηθούν όλες οι διατάξεις και διαδικασίες που εντάσσονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής που ισχύει μεταξύ των κρατών-μελών για την είσπραξη απαιτήσεων .
Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Γ. Ζανιά, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει άμεσα να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες έπειτα από σχετικές αιτήσεις των ΔΟΥ και των τελωνείων, μέσω των οποίων ζητούνται πληροφορίες ή επιδιώκεται η κοινοποίηση πράξεων ή αποφάσεων ή η είσπραξη των απαιτήσεων ή η λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος οφειλετών, που διαμένουν ή διατηρούν περιουσιακά στοιχεία στο έδαφος των λοιπών κρατών-μελών, αλλά και για την παρακολούθηση καταβολής του ΦΠΑ των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και των δασμών κατά την εισαγωγή προϊόντων.

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ/Α1080602ΕΞ/22.5.2012 απόφασης έχει ως εξής:

Εχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Αρμόδιες αρχές για την αποστολή και τη λήψη αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 295 έως 319 του Ν. 4072/2012 ορίζονται:

1. Η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων ως αιτούσα αρχή, αποδέκτρια αρχή και κεντρικό γραφείο διασύνδεσης της Ελλάδας, η οποία απευθύνει και δέχεται αιτήσεις συνδρομής για την παροχή πληροφοριών, την κοινοποίηση εγγράφων, την είσπραξη απαιτήσεων ή / και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων προς και από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών που αφορούν σε:

α) όλους τους φόρους, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, οι οποίοι επιβάλλονται από τα κράτη-μέλη ή τις εδαφικές ή διοικητικές τους υποδιαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό της Ενωσης,

β) τις διοικητικές κυρώσεις πρόστιμα, τέλη και προσαυξήσεις σχετικά με απαιτήσεις για τις οποίες είναι δυνατόν να ζητηθεί αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 296 παρ. 1 του Ν. 4072/2012 και την περίπτωση α) της παρούσας παραγράφου, που επιβάλλονται από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές για την επιβολή των σχετικών φόρων ή για τη διεξαγωγή σχετικών διοικητικών ερευνών ή επιβεβαιώνονται από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατ' αίτηση των προαναφερόμενων διοικητικών αρχών,

γ) τέλη για πιστοποιητικά και συναφή έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών οι οποίες αφορούν φόρους της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου,

δ) τόκους και δαπάνες που συνδέονται με τις απαιτήσεις για τις οποίες είναι δυνατό να ζητηθεί αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 296 παρ. 1 του Ν. 4072/2012 και τις περιπτώσεις α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου.

2. Η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής ως αιτούσα αρχή και αποδέκτρια αρχή, η οποία απευθύνει και δέχεται αιτήσεις συνδρομής για την παροχή πληροφοριών, την κοινοποίηση εγγράφων, την είσπραξη απαιτήσεων ή / και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων προς και από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών που αφορούν σε:

α) φόρο προστιθέμενης αξίας, ο οποίος εισπράττεται κατά την εισαγωγή,

β) ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί των βιομηχανοποιημένων καπνών, της αλκοόλης, των αλκοολούχων ποτών και επί των πετρελαιοειδών,

γ) όλους τους δασμούς, οποίοι επιβάλλονται από τα κράτη-μέλη ή τις εδαφικές ή διοικητικές τους υποδιαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό της Ενωσης,

δ) επιστροφές, παρεμβάσεις και άλλα μέτρα στο πλαίσιο του συστήματος ολικής ή μερικής χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ), συμπεριλαμβανομένων ποσών που πρέπει να συλλεχθούν σε σχέση με τις εν λόγω ενέργειες,

ε) εισφορές και άλλα τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγοράς για τον τομέα της ζάχαρης,

στ) όλα τα λοιπά τέλη πέραν των περιπτώσεων α) έως ε) που επιβάλλονται από τα κράτη-μέλη ή τις εδαφικές ή διοικητικές τους υποδιαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό της Ενωσης,

ζ) διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα, τέλη και προσαυξήσεις σχετικά με απαιτήσεις για τις οποίες είναι δυνατόν να ζητηθεί αμοιβαία συνδρομή για τις περιπτώσεις α) έως στ) της παρούσας παραγράφου, που επιβάλλονται από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές ή για τη διεξαγωγή σχετικών διοικητικών ερευνών ή επιβεβαιώνονται από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατ' αίτηση των προαναφερόμενων διοικητικών αρχών,

η) τέλη για πιστοποιητικά και συναφή έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών οι οποίες αφορούν σε φόρους και δασμούς των περιπτώσεων α) έως ζ) της παρούσας παραγράφου,

θ) τόκους και δαπάνες που συνδέονται με απαιτήσεις για τις οποίες είναι δυνατό να ζητηθεί αμοιβαία συνδρομή για τις περιπτώσεις α) έως η) της παρούσας παραγράφου.

3. Η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων και η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής ως αρμόδιες υπηρεσίες για την αποστολή και λήψη με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα των αιτήσεων, συνοδευτικών τίτλων, εντύπων, λοιπών εγγράφων και κάθε άλλης πληροφορίας για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων. Οι ανωτέρω Διευθύνσεις χρησιμοποιούν το δίκτυο CCN κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού 1189/2011 της Επιτροπής.

4. Η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων και η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής ως αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση της γραπτής εξουσιοδότησης του άρθρου 300 παρ. 3 του Ν. 4072/2012.

Αρθρο 2

Ενέργειες των αρμόδιων αρχών για την αποστολή και λήψη αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής

Οι κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης αρμόδιες αρχές για την αποστολή και τη λήψη αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής:

1. Προβαίνουν στη διατύπωση αίτησης συνδρομής ύστερα από σχετικά έγγραφα ή τίτλους των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών ή Τελωνείων, με τους οποίους ζητούνται πληροφορίες ή επιδιώκεται η κοινοποίηση πράξεων ή αποφάσεων ή η είσπραξη των απαιτήσεων ή η λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη, που διαμένει ή διατηρεί περιουσιακά στοιχεία στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών, από τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών-μελών.

2. Εκδίδουν τον ενιαίο τίτλο του άρθρου 305 του Ν. 4072/2012 που συνοδεύει κάθε αίτηση είσπραξης απαιτήσεων, της προηγούμενης παραγράφου και επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος της αποδέκτριας αρχής.

3. Διαβιβάζουν, κατά την κρίση τους, τις αιτήσεις πληροφοριών, κοινοποίησης ή κάθε άλλη αίτηση και πληροφορία που δέχονται από τις αιτούσες αρχές των λοιπών κρατών μελών, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή στο πλησιέστερο με την κατοικία του οφειλέτη τελωνείο, που μεριμνούν για τη διεκπεραίωση της αίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες της αρχής.

4. Επιστρέφουν τις αιτήσεις συνδρομής στα λοιπά κράτη, εφόσον κρίνουν ότι δεν είναι δυνατή η διεκπεραίωσή τους.

5. Εντέλλονται την ολική ή μερική διαγραφή χρεών και αποσύρουν ασφαλιστικά μέτρα κατόπιν απόσυρσης αιτήσεων είσπραξης ή / και ασφαλιστικών μέτρων ή τροποποίησης του ενιαίου τίτλου από τις αιτούσες αρχές των λοιπών κρατών-μελών.

6. Η Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων εκδίδει απόφαση με την οποία βεβαιώνεται ότι παρελήφθη μέσω του δικτύου CCN ή με άλλον τρόπο ο ενιαίος τίτλος του άρθρου 305 προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξη ή η εξασφάλιση της απαίτησης και τη διαβιβάζει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με το σχετικό χρηματικό κατάλογο και τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης φόρου.

7. Ομοίως, η Δ/νση Τελωνείων Αττικής εκδίδει απόφαση με την οποία βεβαιώνεται ότι παρελήφθη μέσω του δικτύου CCN ή με άλλο τρόπο ο ενιαίος τίτλος του άρθρου 305 προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξη ή η εξασφάλιση της απαίτησης και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τελωνείο συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

8. Με τις αποφάσεις των παραγράφων 6 και 7 μπορεί να δίνονται εντολές για την απόδοση των προς είσπραξη ποσών από τις φορολογικές και τελωνειακές Αρχές, τους τρόπους πληρωμής των οφειλών και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.

9. Ενημερώνουν τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές κατά περίπτωση για τα ποσά που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους από τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και δίνουν εντολές, προκειμένου να αποδοθούν τα σχετικά ποσά στους λογαριασμούς των προαναφερόμενων Αρχών σύμφωνα με τις αρ. 2/22397/Α0024/4.2.2010 και 2/10160/Α0024/25.2.2011 υπουργικές αποφάσεις.

Αρθρο 3

Αρμόδιες αρχές για την είσπραξη, διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων

Αρμόδιες αρχές για την είσπραξη, διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής ορίζονται οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα τελωνεία. Για τους σκοπούς της είσπραξης απαιτήσεων της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90), όπως ισχύει.

Κατά την είσπραξη των απαιτήσεων εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης. Τα ποσά που εισπράττονται κατατίθενται σε ειδικούς λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος από την οποία αποστέλλονται στους δικαιούχους των αρμόδιων αρχών των λοιπών κρατών μελών ύστερα από σχετικές εντολές της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων και της Διεύθυνσης Τελωνείων Αττικής.

Αρθρο 4

Λοιπές ρυθμίσεις

Τα έντυπα των αιτήσεων συνδρομής και του ενιαίου τίτλου που χρησιμοποιούνται από την Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων και τη Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού 1189/2011 της Επιτροπής και στην εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 18.11.2011 και περιλαμβάνουν:

α) το ενιαίο έντυπο κοινοποίησης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα κοινοποιηθέντα έγγραφα,

β) τον ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος-μέλος που λαμβάνει την αίτηση είσπραξης,

γ) την αίτηση παροχής πληροφοριών,

δ) την αίτηση κοινοποίησης και

ε) την αίτηση είσπραξης ή / και λήψης ασφαλιστικών μέτρων.

Αρθρο 5

Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η αρ. Δ19Δ 5022587 ΕΞ 18.5.2011 (ΦΕΚ Β' 983) απόφαση.

Αρθρο 6

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.