Μειώθηκε κατά 22,2% το εμπορικό έλλειμμα

Μειώθηκε κατά 22,2% το εμπορικό έλλειμμα
Τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 22,2% στα 1,3 7δισ. δολάρια ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το µήνα Μάρτιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.857,1 εκατ. ευρώ (3.760,3 εκατ. δολάρια) έναντι 3.115,0 εκατ. ευρώ (4.348,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 8,3%.


Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το µήνα Μάρτιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.486,4 εκατ. ευρώ (1.968,1 εκατ. δολάρια) έναντι 1.352,8 εκατ. ευρώ (1.899,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 9,9%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το µήνα Μάρτιο 2012 ανήλθε σε 1.370,7 εκατ. ευρώ (1.792,2 εκατ. δολάρια) έναντι 1.762,2 εκατ. ευρώ (2.448,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 22,2%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 7.430,7 εκατ. ευρώ (9.719,1 εκατ. δολάρια) έναντι 8.491,4 εκατ. ευρώ (11.587,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2011, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 12,5%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου- Μαρτίου 2012 ανήλθε σε 3.472,6 εκατ. ευρώ (4.511,2 εκατ. δολάρια) έναντι 4.715,9 εκατ. ευρώ (6.405,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2011, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 26,4%.

∆εδοµένου, ότι οι υψηλές αξίες των πλοίων ασκούν σηµαντική επίδραση στις εισαγωγές, παρατίθενται στον Πίνακα 1 τα αντίστοιχα στοιχεία, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι αξίες των πλοίων.

Για λόγους συγκρισιµότητας των στατιστικών στοιχείων του εξωτερικού εµπορίου συµπεριλαµ-
βανοµένων των πετρελαιοειδών και κατόπιν της ενσωµάτωσης των "ελλιπών διασαφήσεων" των
πετρελαιοειδών σας παραθέτουµε τα στατιστικά στοιχεία για τον Ιανουάριο των ετών 2010, 2011 και 2012 (Πίνακας 9).

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα
Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 3.958,1 εκατ. ευρώ (5.207,9 εκατ. δολάρια) έναντι 3.775,5 εκατ. ευρώ (5.181,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,8% (Πίνακας 5).