Επιμελητήριο Αρκαδίας: Προσωρινός κατάλογος ωφελουμένων της Πράξης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Προσωρινός κατάλογος ωφελουμένων της Πράξης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Πελοπόννησος 2014-2020

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων» με Κωδικό ΟΠΣ 5063657 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020 ανακοινώνεται από το Επιμελητήριο Αρκαδίας ο β’ προσωρινός κατάλογος ωφελούμενων που θα συμμετέχουν στις δράσεις της Πράξης.
Καθώς η τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης δεν επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ωφελούμενων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη θέση τους στους καταλόγους με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης ή διαφορετικά στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου Αγαπήνωρ(25ης Μαρτίου 14,22100 Τρίπολη) και στο τηλέφωνα 2710230233.
Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που είχαν υποβάλει με φυσικό φάκελο τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ή ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] εντάχθηκαν στον κατάλογο των ωφελούμενων.
Οι φάκελοι των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής από το Επιμελητήριο Αρκαδίας ,Τρίτη 28/02/2022 και ώρα 14.00 μμ πρωτοκολλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων που περιλάμβαναν και ταξινομήθηκαν ανά Δημοτική Ενότητα. Οι αιτήσεις που κρίθηκαν έγκυρες, βαθμολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια που είχαν οριστεί στην Πρόσκληση. Οι αιτήσεις που κρίθηκαν άκυρες ταξινομήθηκαν χωριστά, με καταγραφή του λόγου ή των λόγων απόρριψής τους.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων ήταν:
1.Εισόδημα:
Αν το εισόδημά σας είναι ΑΤΟΜΙΚΟ, τότε συμπληρώστε Χ δίπλα στο εισόδημα που είχατε το φορολογικό έτος 2021
0 – 3.500,00 ευρώ 15 μόρια
3.501,00 ευρώ – 5.000,00 ευρώ 10 μόρια
5.001,00 ευρώ – 8.000,00 ευρώ 8 μόρια
8.001,00 ευρώ – 12.000,00 ευρώ 5 μόρια
από 12.001,00 ευρώ και άνω 0 μόρια Αν το εισόδημά σας είναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ, τότε συμπληρώστε Χ δίπλα στο εισόδημα που είχατε το φορολογικό έτος 2021
0 – 7.000,00 ευρώ 15 μόρια
7.001,00 ευρώ – 10.000,00 ευρώ 10 μόρια
10.001,00 ευρώ – 16.000,00 ευρώ 8 μόρια
16.001,00 ευρώ – 26.000,00 ευρώ 5 μόρια
από 26.001,00 ευρώ και άνω 0 μόρια
2.Ανεργία:
Περισσότερους από 12 μήνες 35 μόρια
11 μήνες 32 μόρια
10 μήνες 29 μόρια
9 μήνες 26 μόρια
8 μήνες 23 μόρια
7 μήνες 20 μόρια
6 μήνες 17 μόρια
5 μήνες 14 μόρια
4 μήνες 11 μόρια
3 μήνες 9 μόρια
2 μήνες 6 μόρια
1 μήνα 3 μόρια
3.Εκπαίδευση:
Πανεπιστήμιο 35 μόρια
ΤΕΙ 25 μόρια
Λύκειο 20 μόρια
Γυμνάσιο 10 μόρια
4.Ηλικία
>45 0 μόρια
<45 5 μόρια
5.Συμμετοχή ή μη σε προγράμματα ΣΕΚ
Συμμετοχή σε προγράμματα ΣΕΚ 0 μόρια
Μη συμμετοχή σε προγράμματα ΣΕΚ 10 μόρια

Β ‘ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Με βάση τη συνολική βαθμολογία, καταρτίστηκε ο τελικός ενιαίος πίνακας κατάταξης των ενδιαφερομένων.
Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr μπορείτε να κατεβάσετε τον B’ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της επιτροπής επιλογής, εντός 10 ημερολογιακών ημερών (έως 24 /03/2022) από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων (14/03/2023) στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή, εναλλακτικά, με ταχυμεταφορά (courier) στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, 25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100. Εκτάκτως και λόγω της έκτακτης κατάστασης και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού Covid-19, δίνεται η δυνατότητα αποστολής της ένστασης και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: [email protected]
Με το πέρας του διαστήματος ενστάσεων και εφόσον δε δηλωθεί κάποια ένσταση που να τροποποιεί τη σειρά/επιλογή των αιτούντων, τα αποτελέσματα των ανωτέρω πινάκων ανάγονται σε οριστικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ