Είσαι High-Tech... τύπος;. Μάθε πως μπορείς να χρηματοδοτηθείς

Είσαι High-Tech... τύπος;. Μάθε πως μπορείς να χρηματοδοτηθείς
Με στόχο την ενίσχυση νέων ή υπαρχουσών καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση ξεκίνησε η  διαβούλευση για την πράξη «Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις» η οποία θα ολοκληρωθεί στις 17 Φεβρουαρίου.

Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση καινοτόμων μικρομεσαίων, δυναμικών επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) μέσω αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου. Βασική επιδίωξη αποτελεί η παρακίνηση ιδιωτών επενδυτών να προμηθεύσουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε εταιρείες που τα αναζητούν, για την χρηματοδότηση ανάπτυξης καινοτομικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις είναι επιστρεπτέα, γεγονός που θα επιτρέψει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές, με αποτέλεσμα σταδιακά να καταστούν βιώσιμα εργαλεία πολιτικής.

Για την υλοποίηση των στόχων της πράξης θα συσταθεί Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων με την επωνυμία «Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις»

Δικαίωμα υποβολής επενδυτικού σχεδίου έχουν εγχώριες καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίες έχουν ανάγκη από επιχειρηματικά κεφάλαια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Η χρηματοδότηση με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αφορά σε επενδύσεις σποράς (προλειτουργικά κεφάλαια) και σε κεφάλαια εκκίνησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 50 εκ. €, ενώ η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη είναι 35 εκ. €.

Η υλοποίηση της πράξης θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο φορέα διαχείρισης επιχειρηματικών κεφαλαίων μετά από σχετική ανοικτή πρόσκληση.

Αναλυτική περιγραφή της πράξης, των προϋποθέσεων συμμετοχής και των όρων υλοποίησης περιλαμβάνεται στο συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής (τίτλος: «Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις»).

Παρακαλούμε για τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις σας ως προς το περιεχόμενο της πράξης, έτσι ώστε η επικείμενη προκήρυξη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στο σκοπό της. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η ΓΓΕΤ θα προχωρήσει στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του Οδηγού Εφαρμογής και στην προκήρυξη της δράσης.

Καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης: Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σχόλια σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων
Μεσογείων 14-18
Αθήνα, 11527
Υπόψη Δρ. Δ. Πουτούκη
Τηλ.: 210-7458136
[email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ