Μπορώ να ενταχθώ τώρα ή αργότερα σε πρόγραμμα χρηματοδότησης;

Μπορώ να ενταχθώ τώρα ή αργότερα σε πρόγραμμα χρηματοδότησης;
Ποια προγράμματα χρηματοδότησης βρίσκονται σε εξέλιξη και ποια αναμένεται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα; Θα μπορούσα να ενταχθώ σε κάποιο από αυτά; Είναι κάποιες από τις απαντήσεις που μπορείτε να πάρετε διαβάζοντας τον πίνακα που ακολουθεί

Προγράμματα Επιδοτήσεων

ΑΑ

Τίτλος

Στόχος

Περιοχή

ΠΥ / Επδότηση

Υποβολή

1

ΕΕΑ Δράση 1 (Start Up)

Υποστήριξη ανέργων & επιχειρήσεων με έναρξη μετά την 01/01/2011 - Δαπάνες : Ιδρυσης, Παροχής Υπηρεσιών, Κατάρτισης, Σύνταξης Επιχ. Σχεδίου, Εξοπλισμού.

Όλη η Ελλάδα πλήν Στ. Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου

10.0000 € έως 20.000 € + 15.000 € 1 ΕΜΕ / 100%

Έως 15/01/2012

2

ΕΕΑ Δράση 2 - Υφιστ. Επιχειρήσεις πρίν την 01/01/2011

Δράσεις Συμβουλευτικής & Κατάρτισης τουλάχιστον σε 5 εργαζόμενους

Όλη η Ελλάδα πλήν Στ. Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου

Έως 20.000 € + 15.000 € 1 ΕΜΕ / 100%

Έως 15/01/2012

3

Εναλλακτικός Τουρισμός

Διαφοροποίηση του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος με την Επιχειρηματική Εξιοποίηση Εναλλακτικών Μρφών Τουρισμού, Βελτίωση της εποχικότητας της Τουριστικής ζήτησης (για υφιστάμενες επιχειρήσεις).

Όλη η Ελλάδα

Έως 400.000€ / έως 45%

Έως 30/12/2011 (παράταση)

4

Εναλλακτικός Τουρισμός

Διαφοροποίηση του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος με την Επιχειρηματική Εξιοποίηση Εναλλακτικών Μρφών Τουρισμού, Βελτίωση της εποχικότητας της Τουριστικής ζήτησης (για νέες επιχειρήσεις).

Όλη η Ελλάδα

Έως 400.000€ / έως 45%

Αναμένεται (2012)

5

Έκτακτη Ενίσχυση των Επιχειρήσεων

Αμεση ενίσχυση ~ 20.000 επιχειρήσεων με επιδότηση έως 50% τις μισθοδοτικές τους δαπάνες.

Όλη η Ελλάδα

Έως 10.000€ / 50%

Προδημοσίευση

6

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος ΑΝ 3908/11

Ενισχύσεις & φοροαπαλλαγές από 15% εως 50% ανάλογα με τη Ζώνη (Α, Β, Γ) - Περιφερειακή Συνοχή, Τεχνολογική Αναβάθμιση, Καινοτομία, Εξωστρέφεια

Όλη η Ελλάδα

Από 100.000 € / 15%-50%

2 φορές το έτος (κάθε Απρίλιο & Οκτώβριο)

7

Digi Mobile

Καινοτόμες εφαρμογές σε συσκευές κινητών επικοινωνιών (Smartphones) & Tablet PC'S

Όλη η Ελλάδα

Έως 5.000€ / 70%

Προδημοσίευση

8

Digital Value

Ενίσχυση Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Τεχνολογικής Καινοτομίας και εφαρμογή Καινοτόμων Επενδυτικών Σχεδίων.

Όλη η Ελλάδα

Έως 5.000.000 € / έως 60%

Προδημοσίευση

9

Μέτρο 123Α - Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικών Προιόντων

βελτίωση της μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων μέσω της στήριξης των επενδύσεων σε αυτές.

Όλη η Ελλάδα

Έως 10.000.000€ / έως 65%

Έως 28/12/2011

10

Μέτρο 123 Β - Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασικών προϊόντων, με επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσηςΠΜΕ μεταποίησης και Βελτίωση της εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων.

Όλη η Ελλάδα

Μέχρι 2.000.000€ / έως 65%

Προδημοσίευση

11

Μέτρο 2.1: Υδατοκαλλιέργεια

Ενίσχυση επενδύσεων στο τομέα της Υδατοκαλλιέργειας, με στόχο την διαφοροποίηση προς νέα είδη .

Όλη η Ελλάδα

Έως 60%

Προδημοσίευση

12

Μέτρο 2.3. Μεταποίηση & εμπορία προϊόντων αλιείας

Ενίσχυση επενδύσεων στο τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας, με στόχο την αειοφόρο ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων στο τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας.

Όλη η Ελλάδα

Έως 60%

Προδημοσίευση

13

Leader 123 - Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων

Ενίσχυση ΠΜΕ για επενδύσεις στημεταποίηση & εμπορία προϊόντων του πρωτογενήτομέα (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων),καθώς και προϊόντων της δασοκομίας.

Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 4 (Leader)

Μέχρι500.000 € / έως 65%

Αναμονή προκηρύξεων ανά Νομό (Άξονας 4)

14

Leader 311 - Διαφοροποίηση σε Μη Γεωργικές Δραστηριότητες

Ενίσχυση ΠΜΕ για επενδύσειςαπόφυσικάπρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σεγεωργικήεκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση, καιεπιθυμούν να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες πουδεν σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός,βιοτεχνία κ.λπ.).

Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 4 (Leader)

Μέχρι600.000 € / έως 60%

Αναμονή προκηρύξεων ανά Νομό (Άξονας 4)

15

Leader 312 - Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση επενδύσεωναπόΠΜΕ σε συγκεκριμένες δραστηριότητες(Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, με εξαίρεση εκείνες που δραστηριοποιούνται στοτομέα του τουρισμού και της πρώτης μεταποίησης καιεμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 4 (Leader)

Μέχρι300.000 € / έως 60%

Αναμονή προκηρύξεων ανά Νομό (Άξονας 4)

16

Leader 313 - Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

Ενίσχυση επενδύσεωναπόΠΜΕ με στόχο την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιμότητας, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 4 (Leader)

Μέχρι600.000 € / έως 60%

Αναμονή προκηρύξεων ανά Νομό (Άξονας 4)