Επιδοτήσεις έως 15.750 ευρώ σε νέους ερευνητές

Επιδοτήσεις έως 15.750 ευρώ σε νέους ερευνητές
Ένα νέο πρόγραμμα, συνολικού ύψους 30 εκατ. το οποίο θα χρηματοδοτήσει τους νέους ερευνητές, προκειμένου να ανακοπεί το κύμα φυγής επιστημονικού δυναμικού προς το εξωτερικό («brain drain») προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» απευθύνεται σε ΑΕΙ και Ερευνητικούς φορείς της χώρας, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, στο πλαίσιο της α' πρόσκλησης, από 19/12/2016 έως 01/03/2017.

Ουσιαστικά, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης «μικρών ερευνητικών προτάσεων» οι οποίες θα κατατίθενται από Ομάδες Νέων Ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Σημειώνεται ότι κάθε «Ερευνητική Ομάδα» θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 3 άτομα «Νέους Ερευνητές» συμπεριλαμβανομένου και του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου». Ως νέοι ερευνητές λογίζονται (α) υποψήφιοι διδάκτορες και β) άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από την ημερομηνία ανακήρυξης τους σε διδάκτορες.

Η χρονική διάρκεια κάθε πρότασης για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της θα είναι 15 μήνες, με δυνατότητα επτάμηνης παράτασης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η ανάθεση των έργων θα πραγματοποιηθεί σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις που ήδη χρηματοδοτούνται ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή.

Επί πλέον, κάθε πρόταση θα κατατίθεται από ένα μόνο φορέα Υποδοχής και θα αναφέρεται σε ένα μόνο από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία: Φυσικές επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες.

Η Δράση θα ενεργοποιηθεί σε 3 κύκλους και θα διατεθούν περίπου 10.000.000 ευρώ σε κάθε κύκλο και συνολικά 30.000.000 ευρώ. Η αμοιβή των μελών της ερευνητικής ομάδας, με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, θα χορηγείται ως υποτροφία. Το κόστος κάθε ερευνητικής ομάδας υπολογίζεται κατά μέσο όρο στις 50.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το συνολικό ύψος της υποτροφίας ορίζεται για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 15.750 ευρώ ανά άτομο και για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 11.250 ευρώ ανά άτομο. Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αμείβεται με κατ΄ αποκοπή ποσό 2.000 ευρώ ανά Ερευνητική Ομάδα.

Στο πλαίσιο κάθε ερευνητικής πρότασης, θα χρηματοδοτηθούν και συνοδευτικές δράσεις (συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια, δαπάνες δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά, εγγραφή σε συνέδρια, προσωπικό για τεχνική υποστήριξη, μικροεξοπλισμοί, δημοσιότητα κλπ.).

Τρόπος υποβολής προτάσεων
Οι ωφελούμενοι (ερευνητές) θα υποβάλλουν τις ερευνητικές τους προτάσεις στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο οποίος στη συνέχεια θα υποβάλλει τις προτάσεις στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος για την Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν από τις 19/12/2016 έως την 01/03/2017.

Σημειώνεται πως δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

πηγή: euro2day.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ