Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις δικαιούνται χρηματοδότηση

Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις δικαιούνται χρηματοδότηση
Έως και τις 31 Οκτωβρίου 2016 θα έχουν το περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να υποβάλουν αιτήσεις στις συνεργαζόμενες με το ΕΤΕΑΝ τράπεζες για τη λήψη δανείου με χαμηλό επιτόκιο. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ και συγκεκριμένα των χρηματοδοτικών εργαλείων «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», «Νησιωτική Επιχειρηματικότητα» και «Ταμείο Εγγυοδοσίας». Επισημαίνεται ότι τα δάνεια με συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ δίνονται με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο, το οποίο κατά μέσο όρο είναι χαμηλότερο από 4,5%.

Τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι τα εξής:

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση: Η δράση έχει στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων, καθώς και το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Τα δάνεια αυτά που ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες (κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού) απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Είναι και θα παραμείνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2. Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

3. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες επιχειρήσεις.

4. Αν έχουν λάβει την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων.

5. Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της ελληνικής επικράτειας - πλην εξαιρέσεων, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

6. Ισχύει ο κανόνας De Minimis «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιχειρείται η τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματα ρευστότητας κατά την επιχειρηματική ανάπτυξή τους, είτε με την υλοποίηση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων είτε με δικά τους αποκλειστικά κεφάλαια. Το κόστος των δανείων από τη συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις, καθώς η επιτοκιακή επιβάρυνση είναι μόλις το 50% του εκάστοτε ισχύοντος τραπεζικού επιτοκίου.

Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως 300.000 ευρώ, με διάρκεια έως 48 μήνες και αφορά στην κάλυψη:
1. Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα.

2. Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης.

* Για δάνεια επενδυτικού σκοπού (ενίσχυση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων) το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5-12 έτη και αφορά επιχειρήσεις που:

1. Εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί.

2. Δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και που δεν έχουν υλοποιηθεί.

Νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα: Η δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων να λάβουν δάνεια επενδυτικού σκοπού ή και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους. Μέσω της δράσης χρηματοδοτείται το 70% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού / επιχειρηματικού σχεδίου και το υπόλοιπο 30% καλύπτεται με ίδια συμμετοχή της επιχείρησης.

Ουσιαστικά η δράση αποσκοπεί στη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της χώρας, μέσω της κάλυψης των κενών ρευστότητάς τους, με τελική επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και ειδικότερα:

Την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές.
Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Την καλύτερη ανταπόκριση των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
Την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας και ανάπτυξης για τον νησιωτικό ελληνικό τουρισμό.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (Ορισμός Ε.Ε. Ε.Κ. 361/2006), οι οποίες έχουν έδρα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας και πιο συγκεκριμένα:

Για δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης έχουν έδρα μόνο σε ελληνικά νησιά.
Για επενδυτικά δάνεια (επενδύσεις), δύναται να έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε νησιωτική περιοχή της χώρας.

Το δάνειο μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 30.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής έως τέσσερα έτη και επιτόκιο είτε μηδενικό, για επιχειρήσεις που υλοποιούν επένδυση σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους, είτε σταθερό 2,80%, για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις σε νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων. Το μηδενικό επιτόκιο ισχύει επίσης και για επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα λάβουν χώρα σε νησιά της ελληνικής επικράτειας με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός. Η επιλεξιμότητα δαπανών αφορά τιμολόγια και ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα τεκμηριώσεως λειτουργικών δαπανών, εκδόσεως από 21/2/2013.

Το δάνειο θα εκταμιεύεται από την τράπεζα απευθείας προς εξόφληση σε λογαριασμούς των προμηθευτών, λογαριασμούς μισθοδοσίας, τέλεσης εργασιών, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.

Παροχή εγγύησης σε επιχειρηματικά δάνεια: Το Ταμείο Εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) αποσκοπεί στην παροχή εγγυήσεων σε επιχειρηματικά δάνεια βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και ώριμων σχεδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης, στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Επιλέξιμες για την παροχή εγγυήσεων του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα πρέπει να απευθύνονται στις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εξέταση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων, την έγκριση των δανείων και την υποβολή των σχετικών αιτημάτων για την παροχή εγγύησης στο ΕΤΕΑΝ. Τα χαρακτηριστικά των δανείων και των εγγυήσεων της συγκεκριμένης δράσης είναι τα εξής:

1.Δάνεια για επενδυτικά σχέδια: το ύψος του δανείου μπορεί να είναι από 10.000 έως 800.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 5 έως 10 έτη με περίοδο χάριτος από 6 έως 24 μήνες και το ποσοστό εγγύησης ανέρχεται στο 70% του δανείου.

2. Δάνεια έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ και Επενδυτικό Νόμο): το ύψος του δανείου μπορεί να είναι από 10.000 έως 500.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 2 έως 3 έτη, η περίοδος χάριτος στους έξι μήνες και το ποσοστό της εγγύησης στο 80%.

3. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή και δάνεια χρηματοδότησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων: το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 2 έως 10 έτη, η περίοδος χάριτος από 6 έως 24 μήνες και το ποσοστό της εγγύησης στο 70%.

πηγή: Ναυτεμπορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ