«Στα σκαριά» 4 νέα προγράμματα επιχειρηματικότητας - Όλες οι λεπτομέρειες

«Στα σκαριά» 4 νέα προγράμματα επιχειρηματικότητας - Όλες οι λεπτομέρειες
Θέμα ωρών είναι να ανακοινωθούν από τον υφυπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, τέσσερις νέες δράσεις του προγράμματος «Επανεκκίνηση» για την άσκηση επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 137,5 εκατ. ευρώ που αποσκοπούν:

- στην ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων κατά 50% για την ανακαίνισή τους

- στην πλήρη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών νεοφυών επιχειρήσεων που θα συσταθούν από ανέργους

- στηνεπιδότηση κατά 100% των εξόδων για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας πτυχιούχων ανέργων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

- στην χρηματοδότηση ανέργων που έκαναν την περασμένη χρονιά επιχειρήσεις και προσέλαβαν ανέργους.

«Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Σκοπός του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται κατά 50% θα κυμαίνονται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ.

Οι μικροί επιχειρηματίες μπορούν να επιδοτηθούν για τις ακόλουθες ενέργειες:

• Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών.

• Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας/ύδατος.

• Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ κ.λπ.).

• Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών.

• Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.

• Αμοιβές συμβούλων.

• Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού.

«Νεοφυής επιχειρηματικότητα»

Σκοπός της δράσης για νέους επιχειρηματίες είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Σημειώνεται ότι στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος θα τεθούν και εισοδηματικά κριτήρια. Οι δαπάνες που θα καλυφθούν κατά 100% θα πρέπει να είναι έως 50.000 ευρώ.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν τους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία - Φάρμακα, Υλικά - Κατασκευές.

Ειδικότερα χρηματοδοτούνται δαπάνες όπως:

• παραγωγικός εξοπλισμός,

• λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας),

• δαπάνες προβολής και δικτύωσης,

• κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου),

• αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός.

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση στοχεύει:

• στην ενίσχυση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, ανέργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, και

• στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι:

• άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή

• φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται κατά 100% κινούνται από 5.000 έως 25.000 ευρώ, ενώ αφορούν τις εξής ειδικότητες: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.ά.

«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Το τελευταίο πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις με ταυτόχρονη στήριξη της απασχόλησης. Απευθύνεται σε:

• νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1η/1/2014 και μετά, καθώς και

• επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση της απασχόλησης μετά την 1η/1/2015 προσλαμβάνοντας άνεργο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η δράση στόχο έχει να καλύψει αναδρομικά για το 2015 (με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ) τις δαπάνες των νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, πάγια, ασφαλιστικές εισφορές, ποσοστό επί του εξοπλισμού) ή να επιδοτήσει με 450 ευρώ μηνιαίως τη νέα θέση εργασίας που δημιουργήθηκε υπό τη δέσμευση της επιχείρησης για διατήρηση της θέσης αυτής για αντίστοιχους μήνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ