Δείτε εάν είστε στους 19.101 δικαιούχους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015

Δείτε εάν είστε στους 19.101 δικαιούχους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015
Αναρτήθηκαν σήμερα 06-10-2015, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ οι πίνακες του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας 2015.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να αναζητήσουν στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / ΠρογράμματαΚοινωφελούς Χαρακτήρα 2015:

Α) Τον Προσωρινό Πίνακα του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα2015 για 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς, οοποίος περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων τουΟργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για 5 μήνες με πλήρηαπασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες Φορείς, όπως έχουν καθοριστεί βάσειτης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 5/2015.

Β) Τον Πίνακα Αποκλειομένων στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος.

Η κατάρτιση των Πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης α) τη σειρά κατάταξής τους στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ή β) σε περίπτωση αποκλεισμού τους στον Πίνακα Αποκλειομένων, το λόγο για τον οποίο αποκλείστηκαν.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των ανωτέρω Πινάκωνμπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη τηςέκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίουκαι 8:00 το πρωί έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 12:00 τομεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστεςτης διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης(ονομασία χρήστη και συνθηματικό).

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε α)ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης είτεβ) καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής9 Οκτωβρίου προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους τωνΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένσταση τους συνοδευόμενα με τυχόν σημειώσεις τηςαρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη ΔημόσιαΠρόσκληση Νο 5/2015.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΔΩ

Το αποτέλεσμα της μοριοδότησης της αίτησης σας μπορείτε να το δείτε και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πατώντας ΕΔΩ