Έρχεται πρόγραμμα ενίσχυσης 10.000 ελεύθερων επαγγελματιών - Όλες οι λεπτομέρειες

Έρχεται πρόγραμμα ενίσχυσης 10.000 ελεύθερων επαγγελματιών - Όλες οι λεπτομέρειες
Στα σκαριά βρίσκεται το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ που θα απευθύνεται σε 10.000 ελεύθερους επαγγελματίες. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του ΟργανισμούΑπασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, το πρόγραμμα «ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» θα ενεργοποιηθείαμέσως μετά τις εκλογές και θα προορίζεται για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες,πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την1/1/2014 καθώς και για ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς πουπραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετάτην 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους.

Η δράση προβλέπει αφενός την αναδρομική κάλυψη για το 2015δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσειςπαγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγοράεξοπλισμού), αφετέρου την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως κατ’ανώτατο όριο, των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν απόεπιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση τωντελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για χρονικό
διάστημα που θα προσδιοριστεί στην πρόσκληση.

Το ανώτατο όριοενίσχυσης των δικαιούχων και των δύο κατηγοριών θα κυμανθείμεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ.

Προσχέδιο της πρόσκλησης του προγράμματος προβλέπεται να δοθείστη δημοσιότητα στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ η πρόσκληση να
δημοσιευτεί εντός του Οκτωβρίου.

Οι δηλώσεις

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας καιΤουρισμού, ο Γιώργος Σταθάκης αναφέρει:

«Ο στόχος της δράσηςείναι να ενισχυθεί η ρευστότητα εκείνων των επιχειρήσεων πουεμπράκτως στήριξαν την απασχόληση καθώς και να ενισχυθεί ηβιωσιμότητα των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν οι νέοι κυρίωςάνθρωποι. Ταυτόχρονα, η πρόθεσή μας είναι αυτή η ενίσχυση ναμεγιστοποιήσει το αποτύπωμα στην απασχόληση διασφαλίζονταςάμεσα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η δράση αυτή αποτελεί έμπρακτηυλοποίηση της δέσμευσης μας να στηρίξουμε την ποιοτική ανάπτυξηκαι να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της συγκυρίας.Να δώσουμε μια ευκαιρία δημιουργίας σε όλους».

Με αφορμή τα προαναφερθέντα η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, καθ. ΜαρίαΚαραμεσίνη δήλωσε:

«Η δράση που προγραμματίζουμε μαζί με τοΥπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καλείταινα τονώσει τη ρευστότητα και να ενισχύσει την απασχόληση στηνοικονομία, επιχορηγώντας τις επιχειρήσεις που δημιούργησαν νέεςθέσεις εργασίας καθώς και τους ανέργους που δημιούργησαν νέεςεπιχειρήσεις μέσα στο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον τωντελευταίων μηνών. Προσδοκούμε η τόνωση της ρευστότητας τωνεπιχειρήσεων μέσω της διατήρησης των νέων θέσεων εργασίας καιτης αυτοαπασχόλησης να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για τηναπασχόληση στην οικονομία».