Προγράμματα ΕΣΠΑ: Ποιοι, πώς, πότε μπορούν να επιδοτηθούν

Προγράμματα ΕΣΠΑ: Ποιοι, πώς, πότε μπορούν να επιδοτηθούν
Ως "μάνα εξ ουρανού" περιμένει η κυβέρνηση τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, προκειμένου να "πέσουν" στην αγορά, με στόχο την ανάπτυξη και ασφαλώς την δημιουργία θέσεων εργασίας.

Όμως ποια προγράμματα χρηματοδότησης βρίσκονται σε εξέλιξη και ποια αναμένεται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα; Θα μπορούσα να ενταχθώ σε κάποιο από αυτά;

Αν κρίνει κανείς από τα προγράμματα που "τρέχουν" αλλά και από αυτά που αναμένονται, θα διαπιστώσει ότι για να απορροφηθούν τα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ που υπολείπονται, θα πρέπει τα υπουργεία να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να αποφύγουν την γραφειοκρατία. Διαφορετικά θα χαθούν πολύτιμοι πόροι

Προγράμματα Επιδοτήσεων

ΑΑ

Τίτλος

Στόχος

Περιοχή

ΠΥ / Επδότηση

Υποβολή

1

ΕΑΑ Δράση 1 (Start Up)

Υποστήριξη ανέργων & επιχειρήσεων με έναρξη μετά την 01/01/2011 - Δαπάνες : Ιδρυσης, Παροχής Υπηρεσιών, Κατάρτισης, Σύνταξης Επιχ. Σχεδίου, Εξοπλισμού.

Όλη η Ελλάδα πλήν Στ. Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου

10.0000 € έως 20.000 € + 15.000 € 1 ΕΜΕ / 100%

Έως 17/02/2012 (παράταση) - ΕΛΗΞΕ

2

ΕΑΑ Δράση 2 - Υφιστ. Επιχειρήσεις πριν την 01/01/2011

Δράσεις Συμβουλευτικής & Κατάρτισης τουλάχιστον σε 5 εργαζόμενους

Όλη η Ελλάδα πλήν Στ. Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου

Έως 20.000 € + 15.000 € 1 ΕΜΕ / 100%

Έως 17/02/2012 (παράταση) - ΕΛΗΞΕ

3

Εναλλακτικός Τουρισμός

Διαφοροποίηση του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος με την Επιχειρηματική Εξιοποίηση Εναλλακτικών Μρφών Τουρισμού, Βελτίωση της εποχικότητας της Τουριστικής ζήτησης (για υφιστάμενες επιχειρήσεις).

Όλη η Ελλάδα

Έως 400.000€ / έως 45%

Έως 30/12/2011 (παράταση έως 31/01/2012) - ΕΛΗΞΕ

4

Εναλλακτικός Τουρισμός

Διαφοροποίηση του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος με την Επιχειρηματική Εξιοποίηση Εναλλακτικών Μρφών Τουρισμού, Βελτίωση της εποχικότητας της Τουριστικής ζήτησης (για νέες επιχειρήσεις).

Όλη η Ελλάδα

Έως 400.000€ / έως 45%

Αναμένεται (2012)

5

Έκτακτη Ενίσχυση των Επιχειρήσεων

Αμεση ενίσχυση ~ 20.000 επιχειρήσεων με επιδότηση έως 50% στις μισθοδοτικές τους δαπάνες.

Όλη η Ελλάδα

Έως 10.000€ / 50%

Προδημοσίευση

6

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος ΑΝ 3908/11

Ενισχύσεις & φοροαπαλλαγές από 15% εως 50% ανάλογα με τη Ζώνη (Α, Β, Γ) - Περιφερειακή Συνοχή, Τεχνολογική Αναβάθμιση, Καινοτομία, Εξωστρέφεια

Όλη η Ελλάδα

Από 100.000 € / 15%-50%

2 φορές το έτος (κάθε Απρίλιο & Οκτώβριο)

7

ΠΕΠ ΕΣΠΑ Μεταποίηση-Τουρισμός - Εμπόριο - Υπηρεσίες

Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 433 εκ ευρώ, αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (40% έως 60%) για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Όλη η Ελλάδα

Από 30.000€ έως 300.000 € για Μεταποίηση - Τουρισμό & από 20.000€ έως 100.000€ για Εμπόριο -Υπηρεσίες

Προδημοσίευση

8

Digi Mobile

Καινοτόμες εφαρμογές σε συσκευές κινητών επικοινωνιών (Smartphones) & Tablet PC'S

Όλη η Ελλάδα

Έως 5.000€ / 70%

Από 01/02/2012 με σειρά προτεραιότητας - ΕΛΗΞΕ

9

ICT4Grouth

Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 80%) επιχειρήσεων ή συμπράξεις αυτών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Όλη η Ελλάδα

Έως 5.000.000 € / έως 80%

3 6μηνιαίες υποβολές

10

Μέτρο 123Α - Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικών Προιόντων

βελτίωση της μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων μέσω της στήριξης των επενδύσεων σε αυτές.

Όλη η Ελλάδα

Έως 10.000.000€ / έως 65%

Έως 28/12/2011 (παράταση έως 23/01/2012) - ΕΛΗΞΕ

11

Μέτρο 123 Β - Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασικών προϊόντων, με επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσηςΠΜΕ μεταποίησης και Βελτίωση της εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων.

Όλη η Ελλάδα

Μέχρι 2.000.000€ / έως 65%

Προδημοσίευση

12

Μέτρο 2.1: Υδατοκαλλιέργεια

Ενίσχυση επενδύσεων στο τομέα της Υδατοκαλλιέργειας, με στόχο την διαφοροποίηση προς νέα είδη .

Όλη η Ελλάδα

Έως 60%

Έως 31/07/2012

13

Μέτρο 2.3. Μεταποίηση & εμπορία προϊόντων αλιείας

Ενίσχυση επενδύσεων στο τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας, με στόχο την αειοφόρο ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων στο τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας.

Όλη η Ελλάδα

Έως 60%

Έως 31/07/2012

14

Leader 123 - Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων

Ενίσχυση ΠΜΕ για επενδύσεις στημεταποίηση & εμπορία προϊόντων του πρωτογενήτομέα (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων),καθώς και προϊόντων της δασοκομίας.

Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 4 (Leader)

Μέχρι500.000 € / έως 65%

Αναμονή προκηρύξεων ανά Νομό (Άξονας 4)

15

Leader 311 - Διαφοροποίηση σε Μη Γεωργικές Δραστηριότητες

Ενίσχυση ΠΜΕ για επενδύσειςαπόφυσικάπρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σεγεωργικήεκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση, καιεπιθυμούν να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες πουδεν σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός,βιοτεχνία κ.λπ.).

Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 4 (Leader)

Μέχρι600.000 € / έως 60%

Αναμονή προκηρύξεων ανά Νομό (Άξονας 4)

16

Leader 312 - Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση επενδύσεωναπόΠΜΕ σε συγκεκριμένες δραστηριότητες(Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, με εξαίρεση εκείνες που δραστηριοποιούνται στοτομέα του τουρισμού και της πρώτης μεταποίησης καιεμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 4 (Leader)

Μέχρι300.000 € / έως 60%

Αναμονή προκηρύξεων ανά Νομό (Άξονας 4)

17

Leader 313 - Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

Ενίσχυση επενδύσεωναπόΠΜΕ με στόχο την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιμότητας, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 4 (Leader)

Μέχρι600.000 € / έως 60%

Αναμονή προκηρύξεων ανά Νομό (Άξονας 4)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ