Αυτά είναι τα μέλη του Δ.Σ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Αυτά είναι τα μέλη του Δ.Σ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ένα ακόμα προαπαιτούμενο για την υποδόση των 2,8 δισ. ευρώ, έκλεισε και τυπικά σήμερα με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ απόφασης του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με την οποία διορίζονται τα μέλη του Δ.Σ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για ένα από τα 15 προαπαιτούμενα, τα οποία είχαν δρομολογηθεί μετά την έγκριση των μελών του Δ.Σ από τη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και κλείδωσε σήμερα με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση το Συμβούλιο Διοίκησης απαρτίζεται από τους:

1. Νικολίνα Κωστελέτου του Ευσταθίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με θητεία πέντε ετών

2. Χρήστο Κωτσόγιαννη του Γεωργίου, Καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Έξετερ (Exeter) του Ηνωμένου Βασιλείου, με θητεία τεσσάρων ετών

3. Εμμανουέλα Τρούλη του Νικολάου, Λέκτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία τεσσάρων ετών

4. Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου, Ερευνητή στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), με θητεία τριών ετών

5. Γεώργιο Θεοδωρακόπουλο του Παναγιώτη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θητεία τριών ετών.

Χρέη γραμματέα ασκεί μέλος του προσωπικού της Αρχής που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του.

Κατά την πρώτη του συνεδρίαση, καθώς και σε κάθε περίπτωση αλλαγής μέλους του, το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει τον Πρόεδρό του και ορίζει το μέλος που αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά την απουσία του.

Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του ν. 4389/2016 (Α' 94):

i) διέπονται από τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου,

ii) υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική, και πειθαρχική ευθύνη για παράβαση εκ δόλου των καθηκόντων και υποχρεώσεων που καθορίζονται από τον ανωτέρω νόμο και λοιπές γενικές και ειδικές κείμενες διατάξεις,

iii) υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως ισχύει, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο και για δύο έτη μετά από τη λήξη της,

iv) οφείλουν να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας και δήλωση για τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζονται στο ποσό των τριακοσίων ανά συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν ετησίως το 30% των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.