Σε δημόσια διαβούλευση η χρήση πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων του δημοσίου

Σε δημόσια διαβούλευση η χρήση πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων του δημοσίου
Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Ιουνίου τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την ελεύθερη διάθεση

των εγγράφων και δεδομένων του δημόσιου τομέα, με το οποίο η Ελλάδα συμμορφώνεται με κοινοτική οδηγία.

«Τα ανοικτά δεδομένα είναι βασικός πυλώνας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας του Open Government Partnership (OGP). Μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο διαφάνειας και να ενισχύσουν σημαντικά την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας» δήλωσε η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η διάθεση των δεδομένων αφενός ενισχύει τη διαφάνεια, αφετέρου δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού.

Η διάθεση των δεδομένων του Δημοσίου γίνεται πάντως με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και των θεσμικών εγγυήσεων.

Βασικά σημεία της νομοθετικής παρέμβασης είναι:

Η νομοθέτηση της αρχής τής εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης των δεδομένων/πληροφοριών που κατέχει ο δημόσιος τομέας (opendata by default), που σημαίνει ότι τυχόν εξαιρέσεις από τον κανόνα της ανοικτής διάθεσης επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά από τον δημόσιο φορέα.
Η διάθεση δεδομένων του δημοσίου τομέα σε δικτυακό τόπο, και μάλιστα σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο με ανοιχτά πρότυπα. Τα δεδομένα αυτά επιδέχονται επεξεργασίας και επομένως παρέχουν ασφαλές έδαφος για την ανάπτυξη εφαρμογών προστιθέμενης αξίας.