Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Σεπτέμβριος 2015

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία στους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Ιούλιος 2015

Αύγουστος 2015

Σεπτέμβριος 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,15

0,15

0,15

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,25

0,25

0,22

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

1,31

1,19

1,18

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,78

0,71

0,69

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,55

14,64

14,60

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,26

6,16

6,15

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,64

7,56

7,56

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:

4,54

4,83

4,78

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,64

5,72

6,09

-δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

5,83

5,07

4,95

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

3,94

4,70

4,67

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,72

2,39

2,36

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων νέων των δανείων

4,72

4,83

4,79

Περιθώριο επιτοκίου*

3,94

4,12

4,10

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Ιούλιος 2015

Αύγουστος 2015

Σεπτέμβριος 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

1,81

1,71

1,60

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

1,55

1,45

1,31

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,87

0,80

0,73

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,82

2,82

2,82

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,99

4,06

4,13

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,26

5,29

5,29

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

5,04

5,06

5,07

Περιθώριο επιτοκίου*

4,17

4,26

4,34