Η πορεία των δανείων σε επιχειρήσεις-νοικοκυριά (δισ. ευρώ)

Δείτε τους αριθμούς στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω:
ΕΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ
2009
130,043
80,559
36,044
249,677
2010
123,244
80,507
35,081
257,846
2011
120,126
78,393
32,985
248,535
2012
107,335
74,634
30,236
227,655
2013
103,204
71,055
28,382
217,920
2014
101,354
69,408
26,232
212,039