Οι κωδικοί για το τεκμήριο του εξοχικού

Αν εκτός από την κύρια κατοικία διαθέτετε και εξοχικό, θα πρέπει να συμπληρώσετε και τη δεύτερη γραμμή του υποπίνακα 1-5. Δείτε και τις συμπληρωματικές οδηγίες για τις δευτερεύουσες οδηγίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: για τη συμπλήρωση των περισσότερων κωδικών, οι οδηγίες για κύρια και εξοχική κατοικία είναι κοινές. Κάντε κλικ εδώ αν δεν βρείτε στο κείμενο που ακολουθεί τις οδηγίες που χρειάζεστε.

  • Κωδικός 207

Διαγραμμίστε τη λέξη 'ΝΑΙ' σε περίπτωση που μισθώνετε δευτερεύουσα/σες κατοικίες ή σας έχουν παραχωρηθεί δωρεάν δευτερεύουσα/σες κατοικίες, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους. Ένδειξη μονοκατοικία. Διαγραμμίστε τη λέξη 'ΝΑΙ' στους κωδικούς 240,241,242 αν η κύρια ή δευτερεύουσα/ες κατοικία/ες είναι μονοκατοικία.

Μονοκατοικία είναι το κτίσμα που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κτλ.), η οποία μπορεί να είναι σε ένα όροφο ή σε περισσότερους ορόφους (μεζονέτα) και δεν εφάπτεται με άλλο κτίσμα είτε οριζόντια είτε κάθετα. Μονοκατοικίες θεωρούνται επίσης και κτίσματα σε επαφή με άλλα, που ανήκουν όμως σε διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες και πληρούν κατά τα λοιπά τις παραπάνω προϋποθέσεις. Οι περιπτώσεις που ακολουθούν δεν χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες:

1. Διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία.

2. Ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο.>/li>

3. Ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλη μονοκατοικία. Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα να έχει συσταθεί πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ένδειξη θέση-όροφος. Γράψτε τον όροφο που βρίσκεται η κατοικία π.χ. ισόγειο, 1ος κτλ.

  • Κωδικός 209

Διαγραμμίστε τη λέξη 'ΝΑΙ' σε περίπτωση που μισθώνετε δευτερεύουσα/σες κατοικίες ή σας έχουν παραχωρηθεί δωρεάν δευτερεύουσα/σες κατοικίες, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους. Ένδειξη μονοκατοικία. Διαγραμμίστε τη λέξη 'ΝΑΙ' στους κωδικούς 240,241,242 αν η κύρια ή δευτερεύουσα/ες κατοικία/ες είναι μονοκατοικία.

Μονοκατοικία είναι το κτίσμα που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κτλ.), η οποία μπορεί να είναι σε ένα όροφο ή σε περισσότερους ορόφους (μεζονέτα) και δεν εφάπτεται με άλλο κτίσμα είτε οριζόντια είτε κάθετα. Μονοκατοικίες θεωρούνται επίσης και κτίσματα σε επαφή με άλλα, που ανήκουν όμως σε διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες και πληρούν κατά τα λοιπά τις παραπάνω προϋποθέσεις. Οι περιπτώσεις που ακολουθούν δεν χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες:

1. Διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία.

2. Ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο.

3. Ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλη μονοκατοικία. Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα να έχει συσταθεί πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ένδειξη θέση-όροφος. Γράψτε τον όροφο που βρίσκεται η κατοικία π.χ. ισόγειο, 1ος κτλ.

  • Κωδικός 707

Γράψτε το ακαθάριστο ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των λοιπών δευτερευουσών κατοικιών σας. Πιο συγκεκριμένα, θα γράψετε την αντικειμενική δαπάνη των δευτερευουσών κατοικιών που δε συμπεριλάβατε στον υποπίνακα 1α που παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς αυτούς.

ΠΡ0Σ0ΧΗ: Στην περίπτωση που οι δευτερεύουσες κατοικίες, είναι περισσότερες από δύο και επομένως δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον υποπίνακα 1α που παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς 707-708, θα συνυποβάλλεται χειρόγραφη κατάσταση με πίνακα, που θα έχει γραμμογράφηση όμοια με αυτή του πίνακα 1α, στην οποία θα καταχωρούνται οι επιπλέον κατοικίες.