Οικιακό Τιμολόγιο χωρίς Χρονοχρέωση - Γ1

Το Οικιακό Τιμολόγιο χωρίς Χρονοχρέωση (Γ1) είναι ένα τιμολόγιο στο οποίο εφαρμόζεται μια ενιαία τιμή χρέωσης για την κατανάλωση που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, το ύψος της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα με το συνολικό ύψος της 4μηνιαίας κατανάλωσης.

Κατανάλωση ημέρας

Κλιμάκια
(στο σύνολο της
κατανάλωσης)

Χρέωση
Ενέργειας
(€ / kWh)

Χρέωση Παγίου
Μονοφασικής
παροχής
(€ /τετράμηνο)

Χρέωση Παγίου
Τριφασικής παροχής
(€ /τετράμηνο)

0 – 2000 kWh0,094601,524,80
> 2000 kWh0,102521,52

4,80

Ελάχιστη Χρέωση μονοφασικού (€/τετράμηνο) : 5,30
Eλάχιστη Χρέωση τριφασικού (€/τετράμηνο) : 8,58

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Ημέρας (με ισχύ από την 1.6.2014)

Κλιμάκια
σε kWh

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
(€/kWh)

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)

Χρέωση
Ισχύος
(€/kVA* ΣΙ
/ έτος)

Χρέωση
Ενέργειας
(€/kWh)

Χρέωση
Ισχύος
(Μοναδιαία
Πάγια
Χρέωση)
(€/kVA* ΣΙ/
έτος)

Χρέωση
Ενέργειας
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση)
(€/kWh)

0 - 16000,160,005630,000460,560,0214

0,00699

1601-20000,01570
2001-30000,03987
>30000,04488

Χρεωστέα Ισχύς: Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής

Σημειώνεται ότι η περόδος του τιμολογίου είναι 120 ημέρες και εάν η καταμέτρηση αφορά διαφορετική περίοδο, τότε για την Πάγια Χρέωση και για τα κλιμάκια κατανάλωσης τουοικιακού τιμολογίου γίνεται αναλογική χρέωση χρησιμοποιώντας το συντελεστή:

Α = ημέρες περιόδουκατανάλωσης / 120 ημέρες.