Απαγορεύσεις

1. Η αδικαιολόγητη ή χωρίς άδεια απομάκρυνση από τη θέση εργασίας και κάθε άσχετη προς την υπηρεσία απασχόληση κατά τις εργάσιμες ώρες. 2. Ο ύπνος κατά το χρόνο της εργασίας. 3. Η άσκοπη περιφορά, η ανάγνωση παντός είδους εντύπων, εφημερίδων, περιοδικών κ.λ.π., κατά την διάρκεια της εργασίας. 4. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανάληψης εργασίας. 5. Η εγκατάλειψη της εργασίας προ του χρόνου λήξεως αυτής. 6. Η χρησιμοποίηση των τηλεφώνων της Εταιρείας για ιδιωτικές συνομιλίες με τους πελάτες. 7. Η χρησιμοποίηση του προσωπικού και των μεταφορικών ή άλλων μέσων της Εταιρείας για άσχετο προς την υπηρεσία σκοπό, χωρίς άδεια της Διευθύνσεως ή του αρμοδίου προϊσταμένου. 8. Η διενέργεια στους χώρους εργασίας και σε ώρα εργασίας, κάθε είδους προπαγάνδας, είτε αυτή πραγματοποιείται με έντυπα ή προκηρύξεις, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο υπό την επιφύλαξη βεβαίως της ασκήσεως των εν γένει εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων (ν. 1264/82) 9. Οι πολιτικές και γενικά οι ξένες προς την εργασία συζητήσεις και ασχολίες, καθώς και ο οποιοσδήποτε άσκοπος θόρυβος ή γενικά κάθε πράξη διαταράξεως του κλίματος που απαιτείται για ήρεμη και αποδοτική εργασία. 10. Η εισαγωγή και χρήση στους χώρους και θέσεις εργασίας οινοπνευματωδών ποτών, ναρκωτικών ή άλλων τοξικών ουσιών, καθώς και η εισαγωγή ή το φέρειν όπλα ή άλλης φύσεως αντικείμενα απαγορευμένων από το νόμο. 11. Η προσέλευση προς εκτέλεση εργασίας σε κατάσταση μέθης. 12. Η χαρτοπαιξία και τα λοιπά παιχνίδια κατά την διάρκεια της εργασίας. 13. Η λαθραία εξαγωγή προϊόντων, υλικών εργαλείων και άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 14. Η μη έγκαιρη γνωστοποίηση προς την Εταιρεία τυχόν κωλύματος (ασθένεια, ατύχημακ.λ.π.) προς ανάληψη εργασίας. 15. Η προσέλευση και εκτέλεση εργασίας παρά του προσωπικού ασφαλείας με πολιτική περιβολή άνευ αδείας του Προϊσταμένου, διευθυντού ή επόπτη. 16. Η αναξιοπρεπής γενικώς εμφάνιση και παράσταση, καθώς και το ακανόνιστο της στολής, εκείνων εκ του προσωπικού που υποχρεούνται σε ορισμένη ενδυμασία. 17. Η δόλια κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας βλάβη της περιουσίας των πελατών ή άλλων τρίτων. 18. Η συστηματική και εσκεμμένη μείωση της αποδόσεως εργαζομένων με σκοπό να εξαναγκασθεί η Εταιρεία να τους απολύσει ή να τους παράσχει μη νόμιμα ωφελήματα. 19. Η μη γνωστοποίηση απουσίας από την εργασία στον άμεσο προϊστάμενο. 20. Η αποκόλληση και καταστροφή ανακοινώσεων της Εταιρείας. 21. Η παράλληλη απασχόληση σε ομοειδείς επιχειρήσεις τρίτων, χωρίς ειδική άδεια του Διευθύνοντος Συμβουλίου, ακόμα και μετά το τέλος του ωραρίου εργασίας. 22. Η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σε σχέση με τις εργασίες της εταιρεία σε ξένο πρόσωπο προς την Εταιρεία. 23.Το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας κάθε φορά. 24. Η εσκεμμένη άρνηση απαντήσεως σε ερώτηση, κατά την διάρκεια έρευνας που έγινε από την Εταιρεία. 25. Η αυθάδεια, η ανυπακοή προς τους ανωτέρους, ο διαπληκτισμός και η ανταλλαγή ύβρεων και απειλών μεταξύ των εργαζομένων και η καθ' οιονδήποτε τρόπο παρενόχληση του προσωπικού κατά την διάρκεια της εργασίας. 26. Η υποβολή ψευδούς δηλώσεως προς την Εταιρεία και η παράλειψη αναφοράς κάθε μεταβολής της προσωπικής καταστάσεως και της διευθύνσεως κατοικίας. 27. Η επικόλληση εντύπων στους χώρους εργασίας, εκτός από εκείνα που έχουν σχέση με την διεξαγωγή της εργασίας ή έχουν επιτραπεί από την διεύθυνση της εταιρείας και μόνο χώρους που έχουν προκαθοριστεί από αυτήν. 28. Η μη διατήρηση παρά του οδηγού του οχήματος της Εταιρείας σε καλή κατάσταση και η αδιαφορία αυτού για την άμεση επιδιόρθωση υπό του συνεργείου οποιασδήποτε παρουσιαζόμενης βλάβης. Ειδικότερα ο οδηγός αυτοκινήτου βαρύνεται με το τυχόν κόστος ζημίας ή φθοράς του οχήματος που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του κατά την εκτέλεση της εργασίας του, ή μετά το πέρας αυτής εφόσον το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του. Ήτοι λόγος που δικαιολογεί την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας για «σπουδαίο λόγο» κατά τα ειδικότερα, που ορίζουν οι διατάξεις του 672 Α.Κ.. 29. Η μη αναγγελία στο αρμόδιο γραφείο της Εταιρείας οποιουδήποτε ατυχήματος. 30. Η κλοπή ή υπεξαίρεση κάθε περιουσιακού αντικειμένου που ανήκει στην Εταιρεία ή στους πελάτες αυτής. 31. Η συναλλαγή μετά προσώπου απασχολουμένου στον αυτό τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας άνευ αδείας της Εταιρείας. 32. Η μη κανονική συμπλήρωση των δελτίων παραδόσεως και παραλαβής των εμπορευμάτων της Εταιρείας. 33. Η άρνηση εκτελέσεως εργασίας καθώς και η μη συμμόρφωση στις οδηγίες και εντολές των προϊσταμένων. 34. Η μη κανονική εκτέλεση των καθηκόντων που υποχρεούται κάθε εργαζόμενος να εκτελέσει. 35. Η άσκηση δημόσιας κριτικής των πράξεων των προϊσταμένων ή συναδέλφων ή υφισταμένων με εκφράσεις που δείχνουν έλλειψη σεβασμού ή δια σκόπιμης χρήσεως αβασίμων επιχειρημάτων.   Διαβάστε ολόκληρη την συλλογική σύμβαση εργασίας του εσωτερικού κσνονισμού εργασίας του προσωπικού της εταιρίας "ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε" κάνοντας κλικ ΕΔΩ